ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود مردان زاده، رضا درویش زاده، بهمن زاهدی، (1398). تجزیه مسیر ترتیبی بر اساس عملکرد و سایر ویژگی های فیزیولوژیکی- مورفولوژیکی در کدوهای بومی شمال غرب ایران، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(1)، 115-132. magiran.com/p1979541
Davoud Mardanzadeh, Reza Darvishzadeh , Bahman Zahedi, (2019). Sequential Path Analysis Based on Yield and Morpho-Physiological Characteristics in Squash Landraces from Northwest of Iran, The Plant Production, 42(1), 115-132. magiran.com/p1979541
داود مردان زاده، رضا درویش زاده، بهمن زاهدی، تجزیه مسیر ترتیبی بر اساس عملکرد و سایر ویژگی های فیزیولوژیکی- مورفولوژیکی در کدوهای بومی شمال غرب ایران. فصلنامه تولیدات گیاهی، 1398؛ 42(1): 115-132. magiran.com/p1979541
Davoud Mardanzadeh, Reza Darvishzadeh , Bahman Zahedi, Sequential Path Analysis Based on Yield and Morpho-Physiological Characteristics in Squash Landraces from Northwest of Iran, The Plant Production, 2019; 42(1): 115-132. magiran.com/p1979541
داود مردان زاده، رضا درویش زاده، بهمن زاهدی، "تجزیه مسیر ترتیبی بر اساس عملکرد و سایر ویژگی های فیزیولوژیکی- مورفولوژیکی در کدوهای بومی شمال غرب ایران"، فصلنامه تولیدات گیاهی 42، شماره 1 (1398): 115-132. magiran.com/p1979541
Davoud Mardanzadeh, Reza Darvishzadeh , Bahman Zahedi, "Sequential Path Analysis Based on Yield and Morpho-Physiological Characteristics in Squash Landraces from Northwest of Iran", The Plant Production 42, no.1 (2019): 115-132. magiran.com/p1979541
داود مردان زاده، رضا درویش زاده، بهمن زاهدی، (1398). 'تجزیه مسیر ترتیبی بر اساس عملکرد و سایر ویژگی های فیزیولوژیکی- مورفولوژیکی در کدوهای بومی شمال غرب ایران'، فصلنامه تولیدات گیاهی، 42(1)، صص.115-132. magiran.com/p1979541
Davoud Mardanzadeh, Reza Darvishzadeh , Bahman Zahedi, (2019). 'Sequential Path Analysis Based on Yield and Morpho-Physiological Characteristics in Squash Landraces from Northwest of Iran', The Plant Production, 42(1), pp.115-132. magiran.com/p1979541
داود مردان زاده؛ رضا درویش زاده؛ بهمن زاهدی. "تجزیه مسیر ترتیبی بر اساس عملکرد و سایر ویژگی های فیزیولوژیکی- مورفولوژیکی در کدوهای بومی شمال غرب ایران". فصلنامه تولیدات گیاهی، 42 ،1 ، 1398، 115-132. magiran.com/p1979541
Davoud Mardanzadeh; Reza Darvishzadeh ; Bahman Zahedi. "Sequential Path Analysis Based on Yield and Morpho-Physiological Characteristics in Squash Landraces from Northwest of Iran", The Plant Production, 42, 1, 2019, 115-132. magiran.com/p1979541
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال