ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه غفاری سردشت، افسانه کرامت، مروارید ایرانی، (1398). بررسی آگاهی، میزان و نحوه مصرف اسیدفولیک در بارداری و پیش بارداری: یک مرور نظام مند و متآنالیز، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(2)، 84-95. magiran.com/p1979829
Fatemeh Ghaffari Sardasht, Afsaneh Keramat, Morvarid Irani , (2019). The level of Knowledge and consumption of Folic Acid in pregnancy and pre-conception: A Systematic Review and Meta-analysis, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(2), 84-95. magiran.com/p1979829
فاطمه غفاری سردشت، افسانه کرامت، مروارید ایرانی، بررسی آگاهی، میزان و نحوه مصرف اسیدفولیک در بارداری و پیش بارداری: یک مرور نظام مند و متآنالیز. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1398؛ 22(2): 84-95. magiran.com/p1979829
Fatemeh Ghaffari Sardasht, Afsaneh Keramat, Morvarid Irani , The level of Knowledge and consumption of Folic Acid in pregnancy and pre-conception: A Systematic Review and Meta-analysis, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2019; 22(2): 84-95. magiran.com/p1979829
فاطمه غفاری سردشت، افسانه کرامت، مروارید ایرانی، "بررسی آگاهی، میزان و نحوه مصرف اسیدفولیک در بارداری و پیش بارداری: یک مرور نظام مند و متآنالیز"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 22، شماره 2 (1398): 84-95. magiran.com/p1979829
Fatemeh Ghaffari Sardasht, Afsaneh Keramat, Morvarid Irani , "The level of Knowledge and consumption of Folic Acid in pregnancy and pre-conception: A Systematic Review and Meta-analysis", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 22, no.2 (2019): 84-95. magiran.com/p1979829
فاطمه غفاری سردشت، افسانه کرامت، مروارید ایرانی، (1398). 'بررسی آگاهی، میزان و نحوه مصرف اسیدفولیک در بارداری و پیش بارداری: یک مرور نظام مند و متآنالیز'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22(2)، صص.84-95. magiran.com/p1979829
Fatemeh Ghaffari Sardasht, Afsaneh Keramat, Morvarid Irani , (2019). 'The level of Knowledge and consumption of Folic Acid in pregnancy and pre-conception: A Systematic Review and Meta-analysis', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22(2), pp.84-95. magiran.com/p1979829
فاطمه غفاری سردشت؛ افسانه کرامت؛ مروارید ایرانی. "بررسی آگاهی، میزان و نحوه مصرف اسیدفولیک در بارداری و پیش بارداری: یک مرور نظام مند و متآنالیز". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 22 ،2 ، 1398، 84-95. magiran.com/p1979829
Fatemeh Ghaffari Sardasht; Afsaneh Keramat; Morvarid Irani . "The level of Knowledge and consumption of Folic Acid in pregnancy and pre-conception: A Systematic Review and Meta-analysis", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 22, 2, 2019, 84-95. magiran.com/p1979829
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال