ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه جزینی، رسول روغنیان ، سید حمید زرکش اصفهانی، وحید شایگان نژاد، امید میرمسیب، (1398). بررسی ارتباط احتمالی بیماری نورومیلیتیس اپتیک با تیتر آنتی بادی علیه عفونت ویروس اوریون در اصفهان، مجله علوم پزشکی رازی، 26(178)، 50-58. magiran.com/p1979858
Mahboubeh Jazini, Rasoul Roghanian , Hamid Zarkesh Esfahani Dr, Vahid Shaygannejad, Omid Mirmosayyeb, (2019). Evaluation of the possible relation between neuromyelitis optica and mumps infection in Isfahan, Iran, Razi Journal of Medical Sciences, 26(178), 50-58. magiran.com/p1979858
محبوبه جزینی، رسول روغنیان ، سید حمید زرکش اصفهانی، وحید شایگان نژاد، امید میرمسیب، بررسی ارتباط احتمالی بیماری نورومیلیتیس اپتیک با تیتر آنتی بادی علیه عفونت ویروس اوریون در اصفهان. مجله علوم پزشکی رازی، 1398؛ 26(178): 50-58. magiran.com/p1979858
Mahboubeh Jazini, Rasoul Roghanian , Hamid Zarkesh Esfahani Dr, Vahid Shaygannejad, Omid Mirmosayyeb, Evaluation of the possible relation between neuromyelitis optica and mumps infection in Isfahan, Iran, Razi Journal of Medical Sciences, 2019; 26(178): 50-58. magiran.com/p1979858
محبوبه جزینی، رسول روغنیان ، سید حمید زرکش اصفهانی، وحید شایگان نژاد، امید میرمسیب، "بررسی ارتباط احتمالی بیماری نورومیلیتیس اپتیک با تیتر آنتی بادی علیه عفونت ویروس اوریون در اصفهان"، مجله علوم پزشکی رازی 26، شماره 178 (1398): 50-58. magiran.com/p1979858
Mahboubeh Jazini, Rasoul Roghanian , Hamid Zarkesh Esfahani Dr, Vahid Shaygannejad, Omid Mirmosayyeb, "Evaluation of the possible relation between neuromyelitis optica and mumps infection in Isfahan, Iran", Razi Journal of Medical Sciences 26, no.178 (2019): 50-58. magiran.com/p1979858
محبوبه جزینی، رسول روغنیان ، سید حمید زرکش اصفهانی، وحید شایگان نژاد، امید میرمسیب، (1398). 'بررسی ارتباط احتمالی بیماری نورومیلیتیس اپتیک با تیتر آنتی بادی علیه عفونت ویروس اوریون در اصفهان'، مجله علوم پزشکی رازی، 26(178)، صص.50-58. magiran.com/p1979858
Mahboubeh Jazini, Rasoul Roghanian , Hamid Zarkesh Esfahani Dr, Vahid Shaygannejad, Omid Mirmosayyeb, (2019). 'Evaluation of the possible relation between neuromyelitis optica and mumps infection in Isfahan, Iran', Razi Journal of Medical Sciences, 26(178), pp.50-58. magiran.com/p1979858
محبوبه جزینی؛ رسول روغنیان ؛ سید حمید زرکش اصفهانی؛ وحید شایگان نژاد؛ امید میرمسیب. "بررسی ارتباط احتمالی بیماری نورومیلیتیس اپتیک با تیتر آنتی بادی علیه عفونت ویروس اوریون در اصفهان". مجله علوم پزشکی رازی، 26 ،178 ، 1398، 50-58. magiran.com/p1979858
Mahboubeh Jazini; Rasoul Roghanian ; Hamid Zarkesh Esfahani Dr; Vahid Shaygannejad; Omid Mirmosayyeb. "Evaluation of the possible relation between neuromyelitis optica and mumps infection in Isfahan, Iran", Razi Journal of Medical Sciences, 26, 178, 2019, 50-58. magiran.com/p1979858
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال