ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرانه درزی، محمد جعفری هرندی، محمد صادق موسوی، (1398). تاثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 15(1)، 75-96. magiran.com/p1980006
Mehraneh Darzi, Mohammad Jafari Harandi , Mohammad Sadiq Mousavi, (2019). The Effect of Conveniences on the Provisions of Hijab and Muslim Women's Veil, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 15(1), 75-96. magiran.com/p1980006
مهرانه درزی، محمد جعفری هرندی، محمد صادق موسوی، تاثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان. فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 1398؛ 15(1): 75-96. magiran.com/p1980006
Mehraneh Darzi, Mohammad Jafari Harandi , Mohammad Sadiq Mousavi, The Effect of Conveniences on the Provisions of Hijab and Muslim Women's Veil, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 2019; 15(1): 75-96. magiran.com/p1980006
مهرانه درزی، محمد جعفری هرندی، محمد صادق موسوی، "تاثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان"، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 15، شماره 1 (1398): 75-96. magiran.com/p1980006
Mehraneh Darzi, Mohammad Jafari Harandi , Mohammad Sadiq Mousavi, "The Effect of Conveniences on the Provisions of Hijab and Muslim Women's Veil", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal 15, no.1 (2019): 75-96. magiran.com/p1980006
مهرانه درزی، محمد جعفری هرندی، محمد صادق موسوی، (1398). 'تاثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان'، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 15(1)، صص.75-96. magiran.com/p1980006
Mehraneh Darzi, Mohammad Jafari Harandi , Mohammad Sadiq Mousavi, (2019). 'The Effect of Conveniences on the Provisions of Hijab and Muslim Women's Veil', Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 15(1), pp.75-96. magiran.com/p1980006
مهرانه درزی؛ محمد جعفری هرندی؛ محمد صادق موسوی. "تاثیر عرف بر احکام حجاب و پوشش زنان مسلمان". فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 15 ،1 ، 1398، 75-96. magiran.com/p1980006
Mehraneh Darzi; Mohammad Jafari Harandi ; Mohammad Sadiq Mousavi. "The Effect of Conveniences on the Provisions of Hijab and Muslim Women's Veil", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 15, 1, 2019, 75-96. magiran.com/p1980006
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال