ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم احمدی، محمدرضا کاوسی، حسن سلطان لو، غلام رضا صالحی جوزانی، علی ستاریان، (1398). بررسی کالزایی و باززایی در گونه جنگلی آزاد (Zelkova carpinifolia) در شرایط کشت درون شیشه‎ای، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، 16-27. magiran.com/p1980292
Akram Ahmadi , (2019). Investigating callus induction and regeneration of Zelkova carpinifolia forest species In vitro, Journal of Plant Research, 32(1), 16-27. magiran.com/p1980292
اکرم احمدی، محمدرضا کاوسی، حسن سلطان لو، غلام رضا صالحی جوزانی، علی ستاریان، بررسی کالزایی و باززایی در گونه جنگلی آزاد (Zelkova carpinifolia) در شرایط کشت درون شیشه‎ای. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(1): 16-27. magiran.com/p1980292
Akram Ahmadi , Investigating callus induction and regeneration of Zelkova carpinifolia forest species In vitro, Journal of Plant Research, 2019; 32(1): 16-27. magiran.com/p1980292
اکرم احمدی، محمدرضا کاوسی، حسن سلطان لو، غلام رضا صالحی جوزانی، علی ستاریان، "بررسی کالزایی و باززایی در گونه جنگلی آزاد (Zelkova carpinifolia) در شرایط کشت درون شیشه‎ای"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 32، شماره 1 (1398): 16-27. magiran.com/p1980292
Akram Ahmadi , "Investigating callus induction and regeneration of Zelkova carpinifolia forest species In vitro", Journal of Plant Research 32, no.1 (2019): 16-27. magiran.com/p1980292
اکرم احمدی، محمدرضا کاوسی، حسن سلطان لو، غلام رضا صالحی جوزانی، علی ستاریان، (1398). 'بررسی کالزایی و باززایی در گونه جنگلی آزاد (Zelkova carpinifolia) در شرایط کشت درون شیشه‎ای'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، صص.16-27. magiran.com/p1980292
Akram Ahmadi , (2019). 'Investigating callus induction and regeneration of Zelkova carpinifolia forest species In vitro', Journal of Plant Research, 32(1), pp.16-27. magiran.com/p1980292
اکرم احمدی؛ محمدرضا کاوسی؛ حسن سلطان لو؛ غلام رضا صالحی جوزانی؛ علی ستاریان. "بررسی کالزایی و باززایی در گونه جنگلی آزاد (Zelkova carpinifolia) در شرایط کشت درون شیشه‎ای". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32 ،1 ، 1398، 16-27. magiran.com/p1980292
Akram Ahmadi . "Investigating callus induction and regeneration of Zelkova carpinifolia forest species In vitro", Journal of Plant Research, 32, 1, 2019, 16-27. magiran.com/p1980292
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال