ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آزیتا بهنام، حسین عباس پور، اکبر صفی پور افشار، فاطمه سعیدنعمت پور، (1398). اثر سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و تغییر پارامترهای بیوشیمیایی دانه رست های گندم تحت تنش کادمیوم، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، 63-74. magiran.com/p1980294
Azita Behnam, Hossein Abbaspour, Fatemeh Saeid Nematpour, (2019). Effects of salicylic acid on growth improvement and changes of biochemical parameters of wheat seedlings in cadmium stress, Journal of Plant Research, 32(1), 63-74. magiran.com/p1980294
آزیتا بهنام، حسین عباس پور، اکبر صفی پور افشار، فاطمه سعیدنعمت پور، اثر سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و تغییر پارامترهای بیوشیمیایی دانه رست های گندم تحت تنش کادمیوم. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(1): 63-74. magiran.com/p1980294
Azita Behnam, Hossein Abbaspour, Fatemeh Saeid Nematpour, Effects of salicylic acid on growth improvement and changes of biochemical parameters of wheat seedlings in cadmium stress, Journal of Plant Research, 2019; 32(1): 63-74. magiran.com/p1980294
آزیتا بهنام، حسین عباس پور، اکبر صفی پور افشار، فاطمه سعیدنعمت پور، "اثر سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و تغییر پارامترهای بیوشیمیایی دانه رست های گندم تحت تنش کادمیوم"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 32، شماره 1 (1398): 63-74. magiran.com/p1980294
Azita Behnam, Hossein Abbaspour, Fatemeh Saeid Nematpour, "Effects of salicylic acid on growth improvement and changes of biochemical parameters of wheat seedlings in cadmium stress", Journal of Plant Research 32, no.1 (2019): 63-74. magiran.com/p1980294
آزیتا بهنام، حسین عباس پور، اکبر صفی پور افشار، فاطمه سعیدنعمت پور، (1398). 'اثر سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و تغییر پارامترهای بیوشیمیایی دانه رست های گندم تحت تنش کادمیوم'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، صص.63-74. magiran.com/p1980294
Azita Behnam, Hossein Abbaspour, Fatemeh Saeid Nematpour, (2019). 'Effects of salicylic acid on growth improvement and changes of biochemical parameters of wheat seedlings in cadmium stress', Journal of Plant Research, 32(1), pp.63-74. magiran.com/p1980294
آزیتا بهنام؛ حسین عباس پور؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعیدنعمت پور. "اثر سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و تغییر پارامترهای بیوشیمیایی دانه رست های گندم تحت تنش کادمیوم". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32 ،1 ، 1398، 63-74. magiran.com/p1980294
Azita Behnam; Hossein Abbaspour; Fatemeh Saeid Nematpour. "Effects of salicylic acid on growth improvement and changes of biochemical parameters of wheat seedlings in cadmium stress", Journal of Plant Research, 32, 1, 2019, 63-74. magiran.com/p1980294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال