ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی سلیمانی اقدم، روح انگیز نادری، محمدعلی عسکری سرچشمه، مصباح بابالار، (1398). تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر کنترل سرمازدگی گل شاخه بریده آنتوریوم (.Anthurium andraeanum L)، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، 86-96. magiran.com/p1980296
Morteza Soleimani Aghdam , (2019). Impact of pre and postharvest γ-aminobutyric acid (GABA) treatment on postharvest chilling injury in anthurium cut flowers (Anthurium andraeanum L.), Journal of Plant Research, 32(1), 86-96. magiran.com/p1980296
مرتضی سلیمانی اقدم، روح انگیز نادری، محمدعلی عسکری سرچشمه، مصباح بابالار، تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر کنترل سرمازدگی گل شاخه بریده آنتوریوم (.Anthurium andraeanum L). مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(1): 86-96. magiran.com/p1980296
Morteza Soleimani Aghdam , Impact of pre and postharvest γ-aminobutyric acid (GABA) treatment on postharvest chilling injury in anthurium cut flowers (Anthurium andraeanum L.), Journal of Plant Research, 2019; 32(1): 86-96. magiran.com/p1980296
مرتضی سلیمانی اقدم، روح انگیز نادری، محمدعلی عسکری سرچشمه، مصباح بابالار، "تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر کنترل سرمازدگی گل شاخه بریده آنتوریوم (.Anthurium andraeanum L)"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 32، شماره 1 (1398): 86-96. magiran.com/p1980296
Morteza Soleimani Aghdam , "Impact of pre and postharvest γ-aminobutyric acid (GABA) treatment on postharvest chilling injury in anthurium cut flowers (Anthurium andraeanum L.)", Journal of Plant Research 32, no.1 (2019): 86-96. magiran.com/p1980296
مرتضی سلیمانی اقدم، روح انگیز نادری، محمدعلی عسکری سرچشمه، مصباح بابالار، (1398). 'تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر کنترل سرمازدگی گل شاخه بریده آنتوریوم (.Anthurium andraeanum L)'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، صص.86-96. magiran.com/p1980296
Morteza Soleimani Aghdam , (2019). 'Impact of pre and postharvest γ-aminobutyric acid (GABA) treatment on postharvest chilling injury in anthurium cut flowers (Anthurium andraeanum L.)', Journal of Plant Research, 32(1), pp.86-96. magiran.com/p1980296
مرتضی سلیمانی اقدم؛ روح انگیز نادری؛ محمدعلی عسکری سرچشمه؛ مصباح بابالار. "تاثیر تیمار قبل و پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) بر کنترل سرمازدگی گل شاخه بریده آنتوریوم (.Anthurium andraeanum L)". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32 ،1 ، 1398، 86-96. magiran.com/p1980296
Morteza Soleimani Aghdam . "Impact of pre and postharvest γ-aminobutyric acid (GABA) treatment on postharvest chilling injury in anthurium cut flowers (Anthurium andraeanum L.)", Journal of Plant Research, 32, 1, 2019, 86-96. magiran.com/p1980296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال