ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صالح امیری، رضا محمدی، محمد رضا طالبی، رامین اکبری، (1398). بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی شاخه زایی و ریشه زایی گل محمدی Rosa damascena Mil.)l.) بومی آذربایجان شرقی در شرایط درون شیشه ای، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، 122-132. magiran.com/p1980299
Saleh Amiri, (2019). Investigation of plant growth regulators effects on proliferation and rooting of Damask rose (Rosa damascena Mill.) native to East Azerbaijan, Journal of Plant Research, 32(1), 122-132. magiran.com/p1980299
صالح امیری، رضا محمدی، محمد رضا طالبی، رامین اکبری، بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی شاخه زایی و ریشه زایی گل محمدی Rosa damascena Mil.)l.) بومی آذربایجان شرقی در شرایط درون شیشه ای. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(1): 122-132. magiran.com/p1980299
Saleh Amiri, Investigation of plant growth regulators effects on proliferation and rooting of Damask rose (Rosa damascena Mill.) native to East Azerbaijan, Journal of Plant Research, 2019; 32(1): 122-132. magiran.com/p1980299
صالح امیری، رضا محمدی، محمد رضا طالبی، رامین اکبری، "بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی شاخه زایی و ریشه زایی گل محمدی Rosa damascena Mil.)l.) بومی آذربایجان شرقی در شرایط درون شیشه ای"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 32، شماره 1 (1398): 122-132. magiran.com/p1980299
Saleh Amiri, "Investigation of plant growth regulators effects on proliferation and rooting of Damask rose (Rosa damascena Mill.) native to East Azerbaijan", Journal of Plant Research 32, no.1 (2019): 122-132. magiran.com/p1980299
صالح امیری، رضا محمدی، محمد رضا طالبی، رامین اکبری، (1398). 'بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی شاخه زایی و ریشه زایی گل محمدی Rosa damascena Mil.)l.) بومی آذربایجان شرقی در شرایط درون شیشه ای'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، صص.122-132. magiran.com/p1980299
Saleh Amiri, (2019). 'Investigation of plant growth regulators effects on proliferation and rooting of Damask rose (Rosa damascena Mill.) native to East Azerbaijan', Journal of Plant Research, 32(1), pp.122-132. magiran.com/p1980299
صالح امیری؛ رضا محمدی؛ محمد رضا طالبی؛ رامین اکبری. "بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی شاخه زایی و ریشه زایی گل محمدی Rosa damascena Mil.)l.) بومی آذربایجان شرقی در شرایط درون شیشه ای". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32 ،1 ، 1398، 122-132. magiran.com/p1980299
Saleh Amiri. "Investigation of plant growth regulators effects on proliferation and rooting of Damask rose (Rosa damascena Mill.) native to East Azerbaijan", Journal of Plant Research, 32, 1, 2019, 122-132. magiran.com/p1980299
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال