ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم مرادیان، عبدالرضا باقری، سیدحسن مرعشی، سید حسین نعمتی، احمد شریفی، (1398). بررسی اثر آهن، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی محیط کشت بر باززایی دو گونه رز Rosa canina و Rosa beggeriana در شرایط این ویترو، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، 155-165. magiran.com/p1980302
Maryam Moradian, (2019). Effect of media composition and plant growth regulators on in vitro regeneration of Rosa canina and Rosa beggeriana, Journal of Plant Research, 32(1), 155-165. magiran.com/p1980302
مریم مرادیان، عبدالرضا باقری، سیدحسن مرعشی، سید حسین نعمتی، احمد شریفی، بررسی اثر آهن، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی محیط کشت بر باززایی دو گونه رز Rosa canina و Rosa beggeriana در شرایط این ویترو. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(1): 155-165. magiran.com/p1980302
Maryam Moradian, Effect of media composition and plant growth regulators on in vitro regeneration of Rosa canina and Rosa beggeriana, Journal of Plant Research, 2019; 32(1): 155-165. magiran.com/p1980302
مریم مرادیان، عبدالرضا باقری، سیدحسن مرعشی، سید حسین نعمتی، احمد شریفی، "بررسی اثر آهن، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی محیط کشت بر باززایی دو گونه رز Rosa canina و Rosa beggeriana در شرایط این ویترو"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 32، شماره 1 (1398): 155-165. magiran.com/p1980302
Maryam Moradian, "Effect of media composition and plant growth regulators on in vitro regeneration of Rosa canina and Rosa beggeriana", Journal of Plant Research 32, no.1 (2019): 155-165. magiran.com/p1980302
مریم مرادیان، عبدالرضا باقری، سیدحسن مرعشی، سید حسین نعمتی، احمد شریفی، (1398). 'بررسی اثر آهن، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی محیط کشت بر باززایی دو گونه رز Rosa canina و Rosa beggeriana در شرایط این ویترو'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، صص.155-165. magiran.com/p1980302
Maryam Moradian, (2019). 'Effect of media composition and plant growth regulators on in vitro regeneration of Rosa canina and Rosa beggeriana', Journal of Plant Research, 32(1), pp.155-165. magiran.com/p1980302
مریم مرادیان؛ عبدالرضا باقری؛ سیدحسن مرعشی؛ سید حسین نعمتی؛ احمد شریفی. "بررسی اثر آهن، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی محیط کشت بر باززایی دو گونه رز Rosa canina و Rosa beggeriana در شرایط این ویترو". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32 ،1 ، 1398، 155-165. magiran.com/p1980302
Maryam Moradian. "Effect of media composition and plant growth regulators on in vitro regeneration of Rosa canina and Rosa beggeriana", Journal of Plant Research, 32, 1, 2019, 155-165. magiran.com/p1980302
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال