ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا شیرزادیان خرم اباد، فرشته تقی پور، (1398). بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (,Saintpaulia, Pretty Miss Kelly) از ریزقطعات برگ، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، 166-176. magiran.com/p1980303
Reza Shirzadian, Khorramabad , (2019). Assessment of hormonal effects on test tube micropropagation of Saintpaulia 'Pretty Miss Kelly' using micro leaf segments, Journal of Plant Research, 32(1), 166-176. magiran.com/p1980303
رضا شیرزادیان خرم اباد، فرشته تقی پور، بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (,Saintpaulia, Pretty Miss Kelly) از ریزقطعات برگ. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1398؛ 32(1): 166-176. magiran.com/p1980303
Reza Shirzadian, Khorramabad , Assessment of hormonal effects on test tube micropropagation of Saintpaulia 'Pretty Miss Kelly' using micro leaf segments, Journal of Plant Research, 2019; 32(1): 166-176. magiran.com/p1980303
رضا شیرزادیان خرم اباد، فرشته تقی پور، "بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (,Saintpaulia, Pretty Miss Kelly) از ریزقطعات برگ"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 32، شماره 1 (1398): 166-176. magiran.com/p1980303
Reza Shirzadian, Khorramabad , "Assessment of hormonal effects on test tube micropropagation of Saintpaulia 'Pretty Miss Kelly' using micro leaf segments", Journal of Plant Research 32, no.1 (2019): 166-176. magiran.com/p1980303
رضا شیرزادیان خرم اباد، فرشته تقی پور، (1398). 'بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (,Saintpaulia, Pretty Miss Kelly) از ریزقطعات برگ'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32(1)، صص.166-176. magiran.com/p1980303
Reza Shirzadian, Khorramabad , (2019). 'Assessment of hormonal effects on test tube micropropagation of Saintpaulia 'Pretty Miss Kelly' using micro leaf segments', Journal of Plant Research, 32(1), pp.166-176. magiran.com/p1980303
رضا شیرزادیان خرم اباد؛ فرشته تقی پور. "بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی درون شیشه ای بنفشه آفریقایی (,Saintpaulia, Pretty Miss Kelly) از ریزقطعات برگ". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 32 ،1 ، 1398، 166-176. magiran.com/p1980303
Reza Shirzadian; Khorramabad . "Assessment of hormonal effects on test tube micropropagation of Saintpaulia 'Pretty Miss Kelly' using micro leaf segments", Journal of Plant Research, 32, 1, 2019, 166-176. magiran.com/p1980303
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال