ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد شریفی نسب، علی اکبر بابایی، (1398). تحلیل تعبیر «قرائه العامه» و تعابیر مشابه آن در تفسیر فراء، نشریه مطالعات قرائت قرآن، 6(10)، 35-59. magiran.com/p1980468
Hamed Sharifinasab, Aliakbar Babayi, (2019). An Analysis of the Phrase “Qiraʾat al-ʿAmmah” and Similar Phrases in the Exegesis of al-Farraʾ, Bi-Quarterly Scientific PropagationalStudies of Quran Reading, 6(10), 35-59. magiran.com/p1980468
حامد شریفی نسب، علی اکبر بابایی، تحلیل تعبیر «قرائه العامه» و تعابیر مشابه آن در تفسیر فراء. نشریه مطالعات قرائت قرآن، 1398؛ 6(10): 35-59. magiran.com/p1980468
Hamed Sharifinasab, Aliakbar Babayi, An Analysis of the Phrase “Qiraʾat al-ʿAmmah” and Similar Phrases in the Exegesis of al-Farraʾ, Bi-Quarterly Scientific PropagationalStudies of Quran Reading, 2019; 6(10): 35-59. magiran.com/p1980468
حامد شریفی نسب، علی اکبر بابایی، "تحلیل تعبیر «قرائه العامه» و تعابیر مشابه آن در تفسیر فراء"، نشریه مطالعات قرائت قرآن 6، شماره 10 (1398): 35-59. magiran.com/p1980468
Hamed Sharifinasab, Aliakbar Babayi, "An Analysis of the Phrase “Qiraʾat al-ʿAmmah” and Similar Phrases in the Exegesis of al-Farraʾ", Bi-Quarterly Scientific PropagationalStudies of Quran Reading 6, no.10 (2019): 35-59. magiran.com/p1980468
حامد شریفی نسب، علی اکبر بابایی، (1398). 'تحلیل تعبیر «قرائه العامه» و تعابیر مشابه آن در تفسیر فراء'، نشریه مطالعات قرائت قرآن، 6(10)، صص.35-59. magiran.com/p1980468
Hamed Sharifinasab, Aliakbar Babayi, (2019). 'An Analysis of the Phrase “Qiraʾat al-ʿAmmah” and Similar Phrases in the Exegesis of al-Farraʾ', Bi-Quarterly Scientific PropagationalStudies of Quran Reading, 6(10), pp.35-59. magiran.com/p1980468
حامد شریفی نسب؛ علی اکبر بابایی. "تحلیل تعبیر «قرائه العامه» و تعابیر مشابه آن در تفسیر فراء". نشریه مطالعات قرائت قرآن، 6 ،10 ، 1398، 35-59. magiran.com/p1980468
Hamed Sharifinasab; Aliakbar Babayi. "An Analysis of the Phrase “Qiraʾat al-ʿAmmah” and Similar Phrases in the Exegesis of al-Farraʾ", Bi-Quarterly Scientific PropagationalStudies of Quran Reading, 6, 10, 2019, 35-59. magiran.com/p1980468
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال