ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره سادات حسینی، جعفر امانی ، فرزانه حسینی، (1398). بیان پروتئین نوترکیب حاوی CfaB، ST، CfaE و LtB از باکتری اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک و بارگذاری آن در نانوذرات کیتوسان، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 22(2)، 69-75. magiran.com/p1980585
Hosseini Z.S, Amani J , Hosseini F, (2019). Expression of the Recombinant Protein Containing CfaB, ST, CfaE, and LtB from Enterotoxigenic Escherichia coli and Loading It in Chitosan Nanoparticles, Pathobiology Reaearch, 22(2), 69-75. magiran.com/p1980585
زهره سادات حسینی، جعفر امانی ، فرزانه حسینی، بیان پروتئین نوترکیب حاوی CfaB، ST، CfaE و LtB از باکتری اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک و بارگذاری آن در نانوذرات کیتوسان. نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 1398؛ 22(2): 69-75. magiran.com/p1980585
Hosseini Z.S, Amani J , Hosseini F, Expression of the Recombinant Protein Containing CfaB, ST, CfaE, and LtB from Enterotoxigenic Escherichia coli and Loading It in Chitosan Nanoparticles, Pathobiology Reaearch, 2019; 22(2): 69-75. magiran.com/p1980585
زهره سادات حسینی، جعفر امانی ، فرزانه حسینی، "بیان پروتئین نوترکیب حاوی CfaB، ST، CfaE و LtB از باکتری اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک و بارگذاری آن در نانوذرات کیتوسان"، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی 22، شماره 2 (1398): 69-75. magiran.com/p1980585
Hosseini Z.S, Amani J , Hosseini F, "Expression of the Recombinant Protein Containing CfaB, ST, CfaE, and LtB from Enterotoxigenic Escherichia coli and Loading It in Chitosan Nanoparticles", Pathobiology Reaearch 22, no.2 (2019): 69-75. magiran.com/p1980585
زهره سادات حسینی، جعفر امانی ، فرزانه حسینی، (1398). 'بیان پروتئین نوترکیب حاوی CfaB، ST، CfaE و LtB از باکتری اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک و بارگذاری آن در نانوذرات کیتوسان'، نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 22(2)، صص.69-75. magiran.com/p1980585
Hosseini Z.S, Amani J , Hosseini F, (2019). 'Expression of the Recombinant Protein Containing CfaB, ST, CfaE, and LtB from Enterotoxigenic Escherichia coli and Loading It in Chitosan Nanoparticles', Pathobiology Reaearch, 22(2), pp.69-75. magiran.com/p1980585
زهره سادات حسینی؛ جعفر امانی ؛ فرزانه حسینی. "بیان پروتئین نوترکیب حاوی CfaB، ST، CfaE و LtB از باکتری اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک و بارگذاری آن در نانوذرات کیتوسان". نشریه پژوهش های آسیب شناسی زیستی، 22 ،2 ، 1398، 69-75. magiran.com/p1980585
Hosseini Z.S; Amani J ; Hosseini F. "Expression of the Recombinant Protein Containing CfaB, ST, CfaE, and LtB from Enterotoxigenic Escherichia coli and Loading It in Chitosan Nanoparticles", Pathobiology Reaearch, 22, 2, 2019, 69-75. magiran.com/p1980585
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال