ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین اورندی ، امیرپویا اربزین زنجانی، محمد تقی بیگ محمدی، فریناز موسوی، شهرام صمدی، نگار افتخار، سیدخلیل پسته ای، جیران زبردست، علی اصغر قادری، (1397). بررسی میزان دانش و نگرش دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی شهر تهران از رضایت آگاهانه و جنبه های قانونی آن در سال 1396، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 40(4)، 32-43. magiran.com/p1980651
Amir Hussain Avrandi , Amir Pouya Arbezin Zanjani, Mohammad Taghi Baygmohammadi, Farinaz Mousavi, Shahram Samadi, Negar Eftekhar, Seyyed Khalil Pestee, Jayran Zabardast, Ali Asghar Ghader, (2019). To determine the level of awareness and attitude of residents of Imam Khomeini hospital of Tehran regarding informed consent – 1396, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 40(4), 32-43. magiran.com/p1980651
امیرحسین اورندی ، امیرپویا اربزین زنجانی، محمد تقی بیگ محمدی، فریناز موسوی، شهرام صمدی، نگار افتخار، سیدخلیل پسته ای، جیران زبردست، علی اصغر قادری، بررسی میزان دانش و نگرش دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی شهر تهران از رضایت آگاهانه و جنبه های قانونی آن در سال 1396. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1397؛ 40(4): 32-43. magiran.com/p1980651
Amir Hussain Avrandi , Amir Pouya Arbezin Zanjani, Mohammad Taghi Baygmohammadi, Farinaz Mousavi, Shahram Samadi, Negar Eftekhar, Seyyed Khalil Pestee, Jayran Zabardast, Ali Asghar Ghader, To determine the level of awareness and attitude of residents of Imam Khomeini hospital of Tehran regarding informed consent – 1396, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2019; 40(4): 32-43. magiran.com/p1980651
امیرحسین اورندی ، امیرپویا اربزین زنجانی، محمد تقی بیگ محمدی، فریناز موسوی، شهرام صمدی، نگار افتخار، سیدخلیل پسته ای، جیران زبردست، علی اصغر قادری، "بررسی میزان دانش و نگرش دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی شهر تهران از رضایت آگاهانه و جنبه های قانونی آن در سال 1396"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 40، شماره 4 (1397): 32-43. magiran.com/p1980651
Amir Hussain Avrandi , Amir Pouya Arbezin Zanjani, Mohammad Taghi Baygmohammadi, Farinaz Mousavi, Shahram Samadi, Negar Eftekhar, Seyyed Khalil Pestee, Jayran Zabardast, Ali Asghar Ghader, "To determine the level of awareness and attitude of residents of Imam Khomeini hospital of Tehran regarding informed consent – 1396", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 40, no.4 (2019): 32-43. magiran.com/p1980651
امیرحسین اورندی ، امیرپویا اربزین زنجانی، محمد تقی بیگ محمدی، فریناز موسوی، شهرام صمدی، نگار افتخار، سیدخلیل پسته ای، جیران زبردست، علی اصغر قادری، (1397). 'بررسی میزان دانش و نگرش دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی شهر تهران از رضایت آگاهانه و جنبه های قانونی آن در سال 1396'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 40(4)، صص.32-43. magiran.com/p1980651
Amir Hussain Avrandi , Amir Pouya Arbezin Zanjani, Mohammad Taghi Baygmohammadi, Farinaz Mousavi, Shahram Samadi, Negar Eftekhar, Seyyed Khalil Pestee, Jayran Zabardast, Ali Asghar Ghader, (2019). 'To determine the level of awareness and attitude of residents of Imam Khomeini hospital of Tehran regarding informed consent – 1396', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 40(4), pp.32-43. magiran.com/p1980651
امیرحسین اورندی ؛ امیرپویا اربزین زنجانی؛ محمد تقی بیگ محمدی؛ فریناز موسوی؛ شهرام صمدی؛ نگار افتخار؛ سیدخلیل پسته ای؛ جیران زبردست؛ علی اصغر قادری. "بررسی میزان دانش و نگرش دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی شهر تهران از رضایت آگاهانه و جنبه های قانونی آن در سال 1396". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 40 ،4 ، 1397، 32-43. magiran.com/p1980651
Amir Hussain Avrandi ; Amir Pouya Arbezin Zanjani; Mohammad Taghi Baygmohammadi; Farinaz Mousavi; Shahram Samadi; Negar Eftekhar; Seyyed Khalil Pestee; Jayran Zabardast; Ali Asghar Ghader. "To determine the level of awareness and attitude of residents of Imam Khomeini hospital of Tehran regarding informed consent – 1396", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 40, 4, 2019, 32-43. magiran.com/p1980651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال