ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کمال آفانی، پرشنگ خلکانی، (1397). بررسی تاثیر رهبری آزادمنشانه بر مدیریت بحران با تاکید بر آموزش و بهسازی کارکنان(مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی)، فصلنامه امداد و نجات، 10(2)، 101-114. magiran.com/p1980690
Kamal Afani, (2018). Investigating the impact of freedom-thinking leadership on crisis management with emphasis on staff training and improvement(case study: Red Crescent Society of West Azarbaijan province), Journal of Rescue and Relief, 10(2), 101-114. magiran.com/p1980690
کمال آفانی، پرشنگ خلکانی، بررسی تاثیر رهبری آزادمنشانه بر مدیریت بحران با تاکید بر آموزش و بهسازی کارکنان(مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی). فصلنامه امداد و نجات، 1397؛ 10(2): 101-114. magiran.com/p1980690
Kamal Afani, Investigating the impact of freedom-thinking leadership on crisis management with emphasis on staff training and improvement(case study: Red Crescent Society of West Azarbaijan province), Journal of Rescue and Relief, 2018; 10(2): 101-114. magiran.com/p1980690
کمال آفانی، پرشنگ خلکانی، "بررسی تاثیر رهبری آزادمنشانه بر مدیریت بحران با تاکید بر آموزش و بهسازی کارکنان(مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی)"، فصلنامه امداد و نجات 10، شماره 2 (1397): 101-114. magiran.com/p1980690
Kamal Afani, "Investigating the impact of freedom-thinking leadership on crisis management with emphasis on staff training and improvement(case study: Red Crescent Society of West Azarbaijan province)", Journal of Rescue and Relief 10, no.2 (2018): 101-114. magiran.com/p1980690
کمال آفانی، پرشنگ خلکانی، (1397). 'بررسی تاثیر رهبری آزادمنشانه بر مدیریت بحران با تاکید بر آموزش و بهسازی کارکنان(مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی)'، فصلنامه امداد و نجات، 10(2)، صص.101-114. magiran.com/p1980690
Kamal Afani, (2018). 'Investigating the impact of freedom-thinking leadership on crisis management with emphasis on staff training and improvement(case study: Red Crescent Society of West Azarbaijan province)', Journal of Rescue and Relief, 10(2), pp.101-114. magiran.com/p1980690
کمال آفانی؛ پرشنگ خلکانی. "بررسی تاثیر رهبری آزادمنشانه بر مدیریت بحران با تاکید بر آموزش و بهسازی کارکنان(مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر استان آذربایجان غربی)". فصلنامه امداد و نجات، 10 ،2 ، 1397، 101-114. magiran.com/p1980690
Kamal Afani. "Investigating the impact of freedom-thinking leadership on crisis management with emphasis on staff training and improvement(case study: Red Crescent Society of West Azarbaijan province)", Journal of Rescue and Relief, 10, 2, 2018, 101-114. magiran.com/p1980690
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال