ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مهدی الحسینی المدرسی، مهشید پورحسین، هوشمند باقری قره بلاغ، (1397). واکاوی نقش عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی در بین امدادگران و کارکنان جمعیت هلال احمر، فصلنامه امداد و نجات، 10(2)، 45-57. magiran.com/p1980691
Seyed Mahdi Alhosseini Almodarresi, Mahshid Pourhossein, Hooshmand Bagheri Garboolag, (2018). Investigating the role of job engagement with career adaptability in employees and relief workers of Semnan Red Crescent Society, Journal of Rescue and Relief, 10(2), 45-57. magiran.com/p1980691
سید مهدی الحسینی المدرسی، مهشید پورحسین، هوشمند باقری قره بلاغ، واکاوی نقش عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی در بین امدادگران و کارکنان جمعیت هلال احمر. فصلنامه امداد و نجات، 1397؛ 10(2): 45-57. magiran.com/p1980691
Seyed Mahdi Alhosseini Almodarresi, Mahshid Pourhossein, Hooshmand Bagheri Garboolag, Investigating the role of job engagement with career adaptability in employees and relief workers of Semnan Red Crescent Society, Journal of Rescue and Relief, 2018; 10(2): 45-57. magiran.com/p1980691
سید مهدی الحسینی المدرسی، مهشید پورحسین، هوشمند باقری قره بلاغ، "واکاوی نقش عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی در بین امدادگران و کارکنان جمعیت هلال احمر"، فصلنامه امداد و نجات 10، شماره 2 (1397): 45-57. magiran.com/p1980691
Seyed Mahdi Alhosseini Almodarresi, Mahshid Pourhossein, Hooshmand Bagheri Garboolag, "Investigating the role of job engagement with career adaptability in employees and relief workers of Semnan Red Crescent Society", Journal of Rescue and Relief 10, no.2 (2018): 45-57. magiran.com/p1980691
سید مهدی الحسینی المدرسی، مهشید پورحسین، هوشمند باقری قره بلاغ، (1397). 'واکاوی نقش عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی در بین امدادگران و کارکنان جمعیت هلال احمر'، فصلنامه امداد و نجات، 10(2)، صص.45-57. magiran.com/p1980691
Seyed Mahdi Alhosseini Almodarresi, Mahshid Pourhossein, Hooshmand Bagheri Garboolag, (2018). 'Investigating the role of job engagement with career adaptability in employees and relief workers of Semnan Red Crescent Society', Journal of Rescue and Relief, 10(2), pp.45-57. magiran.com/p1980691
سید مهدی الحسینی المدرسی؛ مهشید پورحسین؛ هوشمند باقری قره بلاغ. "واکاوی نقش عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی در بین امدادگران و کارکنان جمعیت هلال احمر". فصلنامه امداد و نجات، 10 ،2 ، 1397، 45-57. magiran.com/p1980691
Seyed Mahdi Alhosseini Almodarresi; Mahshid Pourhossein; Hooshmand Bagheri Garboolag. "Investigating the role of job engagement with career adaptability in employees and relief workers of Semnan Red Crescent Society", Journal of Rescue and Relief, 10, 2, 2018, 45-57. magiran.com/p1980691
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال