ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز خردمند، محمود جمعه پور، (1397). ارزیابی لرزه ای سازه های مسکونی با استفاده از دستورالعمل 2015 فما و بررسی تغییرات آن نسبت به دستورالعمل 2002، فصلنامه امداد و نجات، 10(2)، 18-28. magiran.com/p1980693
Mahnaz Kheradmand, (2018). Seismic assessment of residential structures using FEMA P-154 guideline and investigating changes in comparison to FEMA 2002 (case study: Ferdows Blvd of Tehran city), Journal of Rescue and Relief, 10(2), 18-28. magiran.com/p1980693
مهناز خردمند، محمود جمعه پور، ارزیابی لرزه ای سازه های مسکونی با استفاده از دستورالعمل 2015 فما و بررسی تغییرات آن نسبت به دستورالعمل 2002. فصلنامه امداد و نجات، 1397؛ 10(2): 18-28. magiran.com/p1980693
Mahnaz Kheradmand, Seismic assessment of residential structures using FEMA P-154 guideline and investigating changes in comparison to FEMA 2002 (case study: Ferdows Blvd of Tehran city), Journal of Rescue and Relief, 2018; 10(2): 18-28. magiran.com/p1980693
مهناز خردمند، محمود جمعه پور، "ارزیابی لرزه ای سازه های مسکونی با استفاده از دستورالعمل 2015 فما و بررسی تغییرات آن نسبت به دستورالعمل 2002"، فصلنامه امداد و نجات 10، شماره 2 (1397): 18-28. magiran.com/p1980693
Mahnaz Kheradmand, "Seismic assessment of residential structures using FEMA P-154 guideline and investigating changes in comparison to FEMA 2002 (case study: Ferdows Blvd of Tehran city)", Journal of Rescue and Relief 10, no.2 (2018): 18-28. magiran.com/p1980693
مهناز خردمند، محمود جمعه پور، (1397). 'ارزیابی لرزه ای سازه های مسکونی با استفاده از دستورالعمل 2015 فما و بررسی تغییرات آن نسبت به دستورالعمل 2002'، فصلنامه امداد و نجات، 10(2)، صص.18-28. magiran.com/p1980693
Mahnaz Kheradmand, (2018). 'Seismic assessment of residential structures using FEMA P-154 guideline and investigating changes in comparison to FEMA 2002 (case study: Ferdows Blvd of Tehran city)', Journal of Rescue and Relief, 10(2), pp.18-28. magiran.com/p1980693
مهناز خردمند؛ محمود جمعه پور. "ارزیابی لرزه ای سازه های مسکونی با استفاده از دستورالعمل 2015 فما و بررسی تغییرات آن نسبت به دستورالعمل 2002". فصلنامه امداد و نجات، 10 ،2 ، 1397، 18-28. magiran.com/p1980693
Mahnaz Kheradmand. "Seismic assessment of residential structures using FEMA P-154 guideline and investigating changes in comparison to FEMA 2002 (case study: Ferdows Blvd of Tehran city)", Journal of Rescue and Relief, 10, 2, 2018, 18-28. magiran.com/p1980693
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال