ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا فلاحی، مریم منتظریون، فرشته اصلانی، (1397). نقش مناسک کالبدی ماه محرم در تاب آوری اجتماعی در برابر سوانح(مطالعه موردی: محله بریانک در منطقه 10 تهران)، فصلنامه امداد و نجات، 10(2)، 74-89. magiran.com/p1980695
Alireza Fallahi, Maryam Montazeriun, Fereshteh Aslani, (2018). Evaluation effect of Muharram mourning ceremony on social resilience against disasters(case study: Beryanak neighborhood, district 10 of Tehran city), Journal of Rescue and Relief, 10(2), 74-89. magiran.com/p1980695
علیرضا فلاحی، مریم منتظریون، فرشته اصلانی، نقش مناسک کالبدی ماه محرم در تاب آوری اجتماعی در برابر سوانح(مطالعه موردی: محله بریانک در منطقه 10 تهران). فصلنامه امداد و نجات، 1397؛ 10(2): 74-89. magiran.com/p1980695
Alireza Fallahi, Maryam Montazeriun, Fereshteh Aslani, Evaluation effect of Muharram mourning ceremony on social resilience against disasters(case study: Beryanak neighborhood, district 10 of Tehran city), Journal of Rescue and Relief, 2018; 10(2): 74-89. magiran.com/p1980695
علیرضا فلاحی، مریم منتظریون، فرشته اصلانی، "نقش مناسک کالبدی ماه محرم در تاب آوری اجتماعی در برابر سوانح(مطالعه موردی: محله بریانک در منطقه 10 تهران)"، فصلنامه امداد و نجات 10، شماره 2 (1397): 74-89. magiran.com/p1980695
Alireza Fallahi, Maryam Montazeriun, Fereshteh Aslani, "Evaluation effect of Muharram mourning ceremony on social resilience against disasters(case study: Beryanak neighborhood, district 10 of Tehran city)", Journal of Rescue and Relief 10, no.2 (2018): 74-89. magiran.com/p1980695
علیرضا فلاحی، مریم منتظریون، فرشته اصلانی، (1397). 'نقش مناسک کالبدی ماه محرم در تاب آوری اجتماعی در برابر سوانح(مطالعه موردی: محله بریانک در منطقه 10 تهران)'، فصلنامه امداد و نجات، 10(2)، صص.74-89. magiran.com/p1980695
Alireza Fallahi, Maryam Montazeriun, Fereshteh Aslani, (2018). 'Evaluation effect of Muharram mourning ceremony on social resilience against disasters(case study: Beryanak neighborhood, district 10 of Tehran city)', Journal of Rescue and Relief, 10(2), pp.74-89. magiran.com/p1980695
علیرضا فلاحی؛ مریم منتظریون؛ فرشته اصلانی. "نقش مناسک کالبدی ماه محرم در تاب آوری اجتماعی در برابر سوانح(مطالعه موردی: محله بریانک در منطقه 10 تهران)". فصلنامه امداد و نجات، 10 ،2 ، 1397، 74-89. magiran.com/p1980695
Alireza Fallahi; Maryam Montazeriun; Fereshteh Aslani. "Evaluation effect of Muharram mourning ceremony on social resilience against disasters(case study: Beryanak neighborhood, district 10 of Tehran city)", Journal of Rescue and Relief, 10, 2, 2018, 74-89. magiran.com/p1980695
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال