ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی شفیعی، هیلدا صالح، سعیده اکبرپور، (1397). ارائه مدل ترکیبی تعالی سازمان، کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای تدوین ارزیابی عملکرد کار تیمی در پایگاه های اورژانس شیراز، فصلنامه امداد و نجات، 10(2)، 58-73. magiran.com/p1980696
Morteza Shafiee, Hilda Saleh, Saeedeh Akbarpour, (2018). Presenting the combination model of EFQM excellence model, balanced scorecard, and network data envelopment analysis to compile teamwork performance evaluation at Shiraz emergency bases, Journal of Rescue and Relief, 10(2), 58-73. magiran.com/p1980696
مرتضی شفیعی، هیلدا صالح، سعیده اکبرپور، ارائه مدل ترکیبی تعالی سازمان، کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای تدوین ارزیابی عملکرد کار تیمی در پایگاه های اورژانس شیراز. فصلنامه امداد و نجات، 1397؛ 10(2): 58-73. magiran.com/p1980696
Morteza Shafiee, Hilda Saleh, Saeedeh Akbarpour, Presenting the combination model of EFQM excellence model, balanced scorecard, and network data envelopment analysis to compile teamwork performance evaluation at Shiraz emergency bases, Journal of Rescue and Relief, 2018; 10(2): 58-73. magiran.com/p1980696
مرتضی شفیعی، هیلدا صالح، سعیده اکبرپور، "ارائه مدل ترکیبی تعالی سازمان، کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای تدوین ارزیابی عملکرد کار تیمی در پایگاه های اورژانس شیراز"، فصلنامه امداد و نجات 10، شماره 2 (1397): 58-73. magiran.com/p1980696
Morteza Shafiee, Hilda Saleh, Saeedeh Akbarpour, "Presenting the combination model of EFQM excellence model, balanced scorecard, and network data envelopment analysis to compile teamwork performance evaluation at Shiraz emergency bases", Journal of Rescue and Relief 10, no.2 (2018): 58-73. magiran.com/p1980696
مرتضی شفیعی، هیلدا صالح، سعیده اکبرپور، (1397). 'ارائه مدل ترکیبی تعالی سازمان، کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای تدوین ارزیابی عملکرد کار تیمی در پایگاه های اورژانس شیراز'، فصلنامه امداد و نجات، 10(2)، صص.58-73. magiran.com/p1980696
Morteza Shafiee, Hilda Saleh, Saeedeh Akbarpour, (2018). 'Presenting the combination model of EFQM excellence model, balanced scorecard, and network data envelopment analysis to compile teamwork performance evaluation at Shiraz emergency bases', Journal of Rescue and Relief, 10(2), pp.58-73. magiran.com/p1980696
مرتضی شفیعی؛ هیلدا صالح؛ سعیده اکبرپور. "ارائه مدل ترکیبی تعالی سازمان، کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای تدوین ارزیابی عملکرد کار تیمی در پایگاه های اورژانس شیراز". فصلنامه امداد و نجات، 10 ،2 ، 1397، 58-73. magiran.com/p1980696
Morteza Shafiee; Hilda Saleh; Saeedeh Akbarpour. "Presenting the combination model of EFQM excellence model, balanced scorecard, and network data envelopment analysis to compile teamwork performance evaluation at Shiraz emergency bases", Journal of Rescue and Relief, 10, 2, 2018, 58-73. magiran.com/p1980696
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال