ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید عظیمی، مصطفی لعل شاطری ، (1397). نمادهای هویت ملی ایران و افغانستان در کتاب های تاریخ دهم و یازدهم، پژوهشنامه خراسان بزرگ، 8(31)، 85-96. magiran.com/p1980702
Saeed Azimi, Mostafa Lael Shateri , (2018). Symbols of National Identity of Iran and Afghanistan in the Tenth and Eleventh-grade History Books, Journal of Greate Khorasan, 8(31), 85-96. magiran.com/p1980702
سعید عظیمی، مصطفی لعل شاطری ، نمادهای هویت ملی ایران و افغانستان در کتاب های تاریخ دهم و یازدهم. پژوهشنامه خراسان بزرگ، 1397؛ 8(31): 85-96. magiran.com/p1980702
Saeed Azimi, Mostafa Lael Shateri , Symbols of National Identity of Iran and Afghanistan in the Tenth and Eleventh-grade History Books, Journal of Greate Khorasan, 2018; 8(31): 85-96. magiran.com/p1980702
سعید عظیمی، مصطفی لعل شاطری ، "نمادهای هویت ملی ایران و افغانستان در کتاب های تاریخ دهم و یازدهم"، پژوهشنامه خراسان بزرگ 8، شماره 31 (1397): 85-96. magiran.com/p1980702
Saeed Azimi, Mostafa Lael Shateri , "Symbols of National Identity of Iran and Afghanistan in the Tenth and Eleventh-grade History Books", Journal of Greate Khorasan 8, no.31 (2018): 85-96. magiran.com/p1980702
سعید عظیمی، مصطفی لعل شاطری ، (1397). 'نمادهای هویت ملی ایران و افغانستان در کتاب های تاریخ دهم و یازدهم'، پژوهشنامه خراسان بزرگ، 8(31)، صص.85-96. magiran.com/p1980702
Saeed Azimi, Mostafa Lael Shateri , (2018). 'Symbols of National Identity of Iran and Afghanistan in the Tenth and Eleventh-grade History Books', Journal of Greate Khorasan, 8(31), pp.85-96. magiran.com/p1980702
سعید عظیمی؛ مصطفی لعل شاطری . "نمادهای هویت ملی ایران و افغانستان در کتاب های تاریخ دهم و یازدهم". پژوهشنامه خراسان بزرگ، 8 ،31 ، 1397، 85-96. magiran.com/p1980702
Saeed Azimi; Mostafa Lael Shateri . "Symbols of National Identity of Iran and Afghanistan in the Tenth and Eleventh-grade History Books", Journal of Greate Khorasan, 8, 31, 2018, 85-96. magiran.com/p1980702
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال