ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اصغر نوروزی، نصرت مرادی، (1398). ارزیابی توانمندی های زمین برای توسعه گردشگری کویری با کاربرد روش ارزیابی چندمعیاره، GIS و مدل های برنامه ریزی (مطالعه موردی: مناطق شرقی استان اصفهان)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8(2)، 77-96. magiran.com/p1980707
Asghar Norouzi , Nosrat Moradi, (2019). Land Suitability Evaluation for Tourism Development in Desert Areas (Case Study: Eastern Regions of Isfahan Province), Journal of Research and Rural Planning, 8(2), 77-96. magiran.com/p1980707
اصغر نوروزی، نصرت مرادی، ارزیابی توانمندی های زمین برای توسعه گردشگری کویری با کاربرد روش ارزیابی چندمعیاره، GIS و مدل های برنامه ریزی (مطالعه موردی: مناطق شرقی استان اصفهان). مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 1398؛ 8(2): 77-96. magiran.com/p1980707
Asghar Norouzi , Nosrat Moradi, Land Suitability Evaluation for Tourism Development in Desert Areas (Case Study: Eastern Regions of Isfahan Province), Journal of Research and Rural Planning, 2019; 8(2): 77-96. magiran.com/p1980707
اصغر نوروزی، نصرت مرادی، "ارزیابی توانمندی های زمین برای توسعه گردشگری کویری با کاربرد روش ارزیابی چندمعیاره، GIS و مدل های برنامه ریزی (مطالعه موردی: مناطق شرقی استان اصفهان)"، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 8، شماره 2 (1398): 77-96. magiran.com/p1980707
Asghar Norouzi , Nosrat Moradi, "Land Suitability Evaluation for Tourism Development in Desert Areas (Case Study: Eastern Regions of Isfahan Province)", Journal of Research and Rural Planning 8, no.2 (2019): 77-96. magiran.com/p1980707
اصغر نوروزی، نصرت مرادی، (1398). 'ارزیابی توانمندی های زمین برای توسعه گردشگری کویری با کاربرد روش ارزیابی چندمعیاره، GIS و مدل های برنامه ریزی (مطالعه موردی: مناطق شرقی استان اصفهان)'، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8(2)، صص.77-96. magiran.com/p1980707
Asghar Norouzi , Nosrat Moradi, (2019). 'Land Suitability Evaluation for Tourism Development in Desert Areas (Case Study: Eastern Regions of Isfahan Province)', Journal of Research and Rural Planning, 8(2), pp.77-96. magiran.com/p1980707
اصغر نوروزی؛ نصرت مرادی. "ارزیابی توانمندی های زمین برای توسعه گردشگری کویری با کاربرد روش ارزیابی چندمعیاره، GIS و مدل های برنامه ریزی (مطالعه موردی: مناطق شرقی استان اصفهان)". مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8 ،2 ، 1398، 77-96. magiran.com/p1980707
Asghar Norouzi ; Nosrat Moradi. "Land Suitability Evaluation for Tourism Development in Desert Areas (Case Study: Eastern Regions of Isfahan Province)", Journal of Research and Rural Planning, 8, 2, 2019, 77-96. magiran.com/p1980707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال