ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر عنابستانی، زهرا سلیمانی، (1398). تاثیر حکمروایی خوب بر افزایش کیفیت محیط کالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان نیشابور)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8(2)، 145-163. magiran.com/p1980711
Aliakbar Anabestani , Zahra Soleymani, (2019). The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County), Journal of Research and Rural Planning, 8(2), 145-163. magiran.com/p1980711
علی اکبر عنابستانی، زهرا سلیمانی، تاثیر حکمروایی خوب بر افزایش کیفیت محیط کالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان نیشابور). مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 1398؛ 8(2): 145-163. magiran.com/p1980711
Aliakbar Anabestani , Zahra Soleymani, The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County), Journal of Research and Rural Planning, 2019; 8(2): 145-163. magiran.com/p1980711
علی اکبر عنابستانی، زهرا سلیمانی، "تاثیر حکمروایی خوب بر افزایش کیفیت محیط کالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان نیشابور)"، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 8، شماره 2 (1398): 145-163. magiran.com/p1980711
Aliakbar Anabestani , Zahra Soleymani, "The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County)", Journal of Research and Rural Planning 8, no.2 (2019): 145-163. magiran.com/p1980711
علی اکبر عنابستانی، زهرا سلیمانی، (1398). 'تاثیر حکمروایی خوب بر افزایش کیفیت محیط کالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان نیشابور)'، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8(2)، صص.145-163. magiran.com/p1980711
Aliakbar Anabestani , Zahra Soleymani, (2019). 'The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County)', Journal of Research and Rural Planning, 8(2), pp.145-163. magiran.com/p1980711
علی اکبر عنابستانی؛ زهرا سلیمانی. "تاثیر حکمروایی خوب بر افزایش کیفیت محیط کالبدی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان نیشابور)". مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8 ،2 ، 1398، 145-163. magiran.com/p1980711
Aliakbar Anabestani ; Zahra Soleymani. "The Effect of Good Governance on Increasing the Quality of the Physical Environment of Rural Settlements (Case Study: Central District of Neyshabur County)", Journal of Research and Rural Planning, 8, 2, 2019, 145-163. magiran.com/p1980711
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال