ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نازنین زادمهر، مینا محمدی وکیل، (1397). مطالعه تطبیقی ویژگی عدم قطعیت در آثار دو هنرمند معاصر (دیمین هرست و مایکل بورمانس)، نشریه مطالعات تطبیقی هنر، 8(16)، 1-14. magiran.com/p1980748
Nazanin Zadmehr, Mina Mohammadi Vakil, (2019). Comparative Study of Uncertainty Characteristic in the Works of Two Contemporary Artists (Damien Hirst and Michael Borremans), Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar, 8(16), 1-14. magiran.com/p1980748
نازنین زادمهر، مینا محمدی وکیل، مطالعه تطبیقی ویژگی عدم قطعیت در آثار دو هنرمند معاصر (دیمین هرست و مایکل بورمانس). نشریه مطالعات تطبیقی هنر، 1397؛ 8(16): 1-14. magiran.com/p1980748
Nazanin Zadmehr, Mina Mohammadi Vakil, Comparative Study of Uncertainty Characteristic in the Works of Two Contemporary Artists (Damien Hirst and Michael Borremans), Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar, 2019; 8(16): 1-14. magiran.com/p1980748
نازنین زادمهر، مینا محمدی وکیل، "مطالعه تطبیقی ویژگی عدم قطعیت در آثار دو هنرمند معاصر (دیمین هرست و مایکل بورمانس)"، نشریه مطالعات تطبیقی هنر 8، شماره 16 (1397): 1-14. magiran.com/p1980748
Nazanin Zadmehr, Mina Mohammadi Vakil, "Comparative Study of Uncertainty Characteristic in the Works of Two Contemporary Artists (Damien Hirst and Michael Borremans)", Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar 8, no.16 (2019): 1-14. magiran.com/p1980748
نازنین زادمهر، مینا محمدی وکیل، (1397). 'مطالعه تطبیقی ویژگی عدم قطعیت در آثار دو هنرمند معاصر (دیمین هرست و مایکل بورمانس)'، نشریه مطالعات تطبیقی هنر، 8(16)، صص.1-14. magiran.com/p1980748
Nazanin Zadmehr, Mina Mohammadi Vakil, (2019). 'Comparative Study of Uncertainty Characteristic in the Works of Two Contemporary Artists (Damien Hirst and Michael Borremans)', Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar, 8(16), pp.1-14. magiran.com/p1980748
نازنین زادمهر؛ مینا محمدی وکیل. "مطالعه تطبیقی ویژگی عدم قطعیت در آثار دو هنرمند معاصر (دیمین هرست و مایکل بورمانس)". نشریه مطالعات تطبیقی هنر، 8 ،16 ، 1397، 1-14. magiran.com/p1980748
Nazanin Zadmehr; Mina Mohammadi Vakil. "Comparative Study of Uncertainty Characteristic in the Works of Two Contemporary Artists (Damien Hirst and Michael Borremans)", Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar, 8, 16, 2019, 1-14. magiran.com/p1980748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال