ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پگاه غافل​ مبارکه، افسانه ناظری، مهرنوش شفیعی، (1397). استفاده از تکنیک مهندسی کانسی در مطالعه تطبیقی تاثیرات احساسی طراحی​های برندهای برتر طلا و جواهر بر دانشجویان دختر ایرانی؛ (مطالعه موردی: طراحی های سال 2017 برندهای تیفانی اند کو و کارتیه)، نشریه مطالعات تطبیقی هنر، 8(16)، 67-80. magiran.com/p1980752
Pegah Ghafel Mobarakeh, Afsaneh Nazeri, Mehrnoosh Shafiee, (2019). Using the Kansei Engineering Technique in the Comparative Study of the Emotional Influences of Designs of the Superior Gold and Jewelry Brands on Iranian Female Students; (Case study: 2017 Designs of Tiffany & Co and Cartier Brands and Cartier Brands), Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar, 8(16), 67-80. magiran.com/p1980752
پگاه غافل​ مبارکه، افسانه ناظری، مهرنوش شفیعی، استفاده از تکنیک مهندسی کانسی در مطالعه تطبیقی تاثیرات احساسی طراحی​های برندهای برتر طلا و جواهر بر دانشجویان دختر ایرانی؛ (مطالعه موردی: طراحی های سال 2017 برندهای تیفانی اند کو و کارتیه). نشریه مطالعات تطبیقی هنر، 1397؛ 8(16): 67-80. magiran.com/p1980752
Pegah Ghafel Mobarakeh, Afsaneh Nazeri, Mehrnoosh Shafiee, Using the Kansei Engineering Technique in the Comparative Study of the Emotional Influences of Designs of the Superior Gold and Jewelry Brands on Iranian Female Students; (Case study: 2017 Designs of Tiffany & Co and Cartier Brands and Cartier Brands), Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar, 2019; 8(16): 67-80. magiran.com/p1980752
پگاه غافل​ مبارکه، افسانه ناظری، مهرنوش شفیعی، "استفاده از تکنیک مهندسی کانسی در مطالعه تطبیقی تاثیرات احساسی طراحی​های برندهای برتر طلا و جواهر بر دانشجویان دختر ایرانی؛ (مطالعه موردی: طراحی های سال 2017 برندهای تیفانی اند کو و کارتیه)"، نشریه مطالعات تطبیقی هنر 8، شماره 16 (1397): 67-80. magiran.com/p1980752
Pegah Ghafel Mobarakeh, Afsaneh Nazeri, Mehrnoosh Shafiee, "Using the Kansei Engineering Technique in the Comparative Study of the Emotional Influences of Designs of the Superior Gold and Jewelry Brands on Iranian Female Students; (Case study: 2017 Designs of Tiffany & Co and Cartier Brands and Cartier Brands)", Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar 8, no.16 (2019): 67-80. magiran.com/p1980752
پگاه غافل​ مبارکه، افسانه ناظری، مهرنوش شفیعی، (1397). 'استفاده از تکنیک مهندسی کانسی در مطالعه تطبیقی تاثیرات احساسی طراحی​های برندهای برتر طلا و جواهر بر دانشجویان دختر ایرانی؛ (مطالعه موردی: طراحی های سال 2017 برندهای تیفانی اند کو و کارتیه)'، نشریه مطالعات تطبیقی هنر، 8(16)، صص.67-80. magiran.com/p1980752
Pegah Ghafel Mobarakeh, Afsaneh Nazeri, Mehrnoosh Shafiee, (2019). 'Using the Kansei Engineering Technique in the Comparative Study of the Emotional Influences of Designs of the Superior Gold and Jewelry Brands on Iranian Female Students; (Case study: 2017 Designs of Tiffany & Co and Cartier Brands and Cartier Brands)', Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar, 8(16), pp.67-80. magiran.com/p1980752
پگاه غافل​ مبارکه؛ افسانه ناظری؛ مهرنوش شفیعی. "استفاده از تکنیک مهندسی کانسی در مطالعه تطبیقی تاثیرات احساسی طراحی​های برندهای برتر طلا و جواهر بر دانشجویان دختر ایرانی؛ (مطالعه موردی: طراحی های سال 2017 برندهای تیفانی اند کو و کارتیه)". نشریه مطالعات تطبیقی هنر، 8 ،16 ، 1397، 67-80. magiran.com/p1980752
Pegah Ghafel Mobarakeh; Afsaneh Nazeri; Mehrnoosh Shafiee. "Using the Kansei Engineering Technique in the Comparative Study of the Emotional Influences of Designs of the Superior Gold and Jewelry Brands on Iranian Female Students; (Case study: 2017 Designs of Tiffany & Co and Cartier Brands and Cartier Brands)", Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar, 8, 16, 2019, 67-80. magiran.com/p1980752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال