ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه میرانزاده، جلیل سرهنگ زاده، محمدحسین ایران نژاد پاریزی، حسن اکبری، (1397). بررسی ارزش حفاظتی منطقه دامگاهان به عنوان کریدور زیستگاهی کل و بز (Capra aegagrus) بین منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(4)، 55-64. magiran.com/p1980927
Reyhane Miranzadeh, Jalil Sarhangzadeh , Mohammed Hossein Iran Nejad Parizi, Hasan Akbari, (2018). Investigating on conservation value of Damgahan area as a habitat corridor of Wild Goat (Capra aegagrus) between Kalmand- Bahadoran protected area and Shirkouh hunting prohibited area, Journal of Animal Environment, 10(4), 55-64. magiran.com/p1980927
ریحانه میرانزاده، جلیل سرهنگ زاده، محمدحسین ایران نژاد پاریزی، حسن اکبری، بررسی ارزش حفاظتی منطقه دامگاهان به عنوان کریدور زیستگاهی کل و بز (Capra aegagrus) بین منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(4): 55-64. magiran.com/p1980927
Reyhane Miranzadeh, Jalil Sarhangzadeh , Mohammed Hossein Iran Nejad Parizi, Hasan Akbari, Investigating on conservation value of Damgahan area as a habitat corridor of Wild Goat (Capra aegagrus) between Kalmand- Bahadoran protected area and Shirkouh hunting prohibited area, Journal of Animal Environment, 2018; 10(4): 55-64. magiran.com/p1980927
ریحانه میرانزاده، جلیل سرهنگ زاده، محمدحسین ایران نژاد پاریزی، حسن اکبری، "بررسی ارزش حفاظتی منطقه دامگاهان به عنوان کریدور زیستگاهی کل و بز (Capra aegagrus) بین منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 4 (1397): 55-64. magiran.com/p1980927
Reyhane Miranzadeh, Jalil Sarhangzadeh , Mohammed Hossein Iran Nejad Parizi, Hasan Akbari, "Investigating on conservation value of Damgahan area as a habitat corridor of Wild Goat (Capra aegagrus) between Kalmand- Bahadoran protected area and Shirkouh hunting prohibited area", Journal of Animal Environment 10, no.4 (2018): 55-64. magiran.com/p1980927
ریحانه میرانزاده، جلیل سرهنگ زاده، محمدحسین ایران نژاد پاریزی، حسن اکبری، (1397). 'بررسی ارزش حفاظتی منطقه دامگاهان به عنوان کریدور زیستگاهی کل و بز (Capra aegagrus) بین منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(4)، صص.55-64. magiran.com/p1980927
Reyhane Miranzadeh, Jalil Sarhangzadeh , Mohammed Hossein Iran Nejad Parizi, Hasan Akbari, (2018). 'Investigating on conservation value of Damgahan area as a habitat corridor of Wild Goat (Capra aegagrus) between Kalmand- Bahadoran protected area and Shirkouh hunting prohibited area', Journal of Animal Environment, 10(4), pp.55-64. magiran.com/p1980927
ریحانه میرانزاده؛ جلیل سرهنگ زاده؛ محمدحسین ایران نژاد پاریزی؛ حسن اکبری. "بررسی ارزش حفاظتی منطقه دامگاهان به عنوان کریدور زیستگاهی کل و بز (Capra aegagrus) بین منطقه حفاظت شده کالمند- بهادران و منطقه شکار ممنوع شیرکوه". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،4 ، 1397، 55-64. magiran.com/p1980927
Reyhane Miranzadeh; Jalil Sarhangzadeh ; Mohammed Hossein Iran Nejad Parizi; Hasan Akbari. "Investigating on conservation value of Damgahan area as a habitat corridor of Wild Goat (Capra aegagrus) between Kalmand- Bahadoran protected area and Shirkouh hunting prohibited area", Journal of Animal Environment, 10, 4, 2018, 55-64. magiran.com/p1980927
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال