ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا سید شریفی، هاجر طاهر سولا، نعمت هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی، حسین عبدی بنمار، آزاده بوستان، (1397). تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید سالانه در دو سیستم مختلف پرورشی، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(4)، 99-106. magiran.com/p1980932
Reza Seyedsharifi , Hajar Taher Soula, Nemat Hedayat Evrigh, Jamal Seifdavati, Hossein Abdi Benamar, Azadeh Boustan, (2018). Economic analysis of the Moghani sheep during the annual production cycle in two different cultivating systems, Journal of Animal Environment, 10(4), 99-106. magiran.com/p1980932
رضا سید شریفی، هاجر طاهر سولا، نعمت هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی، حسین عبدی بنمار، آزاده بوستان، تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید سالانه در دو سیستم مختلف پرورشی. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(4): 99-106. magiran.com/p1980932
Reza Seyedsharifi , Hajar Taher Soula, Nemat Hedayat Evrigh, Jamal Seifdavati, Hossein Abdi Benamar, Azadeh Boustan, Economic analysis of the Moghani sheep during the annual production cycle in two different cultivating systems, Journal of Animal Environment, 2018; 10(4): 99-106. magiran.com/p1980932
رضا سید شریفی، هاجر طاهر سولا، نعمت هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی، حسین عبدی بنمار، آزاده بوستان، "تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید سالانه در دو سیستم مختلف پرورشی"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 4 (1397): 99-106. magiran.com/p1980932
Reza Seyedsharifi , Hajar Taher Soula, Nemat Hedayat Evrigh, Jamal Seifdavati, Hossein Abdi Benamar, Azadeh Boustan, "Economic analysis of the Moghani sheep during the annual production cycle in two different cultivating systems", Journal of Animal Environment 10, no.4 (2018): 99-106. magiran.com/p1980932
رضا سید شریفی، هاجر طاهر سولا، نعمت هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی، حسین عبدی بنمار، آزاده بوستان، (1397). 'تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید سالانه در دو سیستم مختلف پرورشی'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(4)، صص.99-106. magiran.com/p1980932
Reza Seyedsharifi , Hajar Taher Soula, Nemat Hedayat Evrigh, Jamal Seifdavati, Hossein Abdi Benamar, Azadeh Boustan, (2018). 'Economic analysis of the Moghani sheep during the annual production cycle in two different cultivating systems', Journal of Animal Environment, 10(4), pp.99-106. magiran.com/p1980932
رضا سید شریفی؛ هاجر طاهر سولا؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ حسین عبدی بنمار؛ آزاده بوستان. "تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید سالانه در دو سیستم مختلف پرورشی". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،4 ، 1397، 99-106. magiran.com/p1980932
Reza Seyedsharifi ; Hajar Taher Soula; Nemat Hedayat Evrigh; Jamal Seifdavati; Hossein Abdi Benamar; Azadeh Boustan. "Economic analysis of the Moghani sheep during the annual production cycle in two different cultivating systems", Journal of Animal Environment, 10, 4, 2018, 99-106. magiran.com/p1980932
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال