ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا خان احمدی، قدرت الله رحیمی میانجی، محمدحسین مرادی شهر بابک، سید حسن حافظیان، محمدباقر زندی باغچه مریم، (1397). پویش ژنومی نشانه های انتخاب در اسب نژاد کرد، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(4)، 119-128. magiran.com/p1980935
Ali Reza Khanahmadi , Ghodrat Rahimimianji, Mohammad Hossein Moradi Shahr Babak, Seyyed Hassan Hafezian, Mohammad Bagher Zandi, (2018). Genomic Scan of Selective Signature in Kurd Horse, Journal of Animal Environment, 10(4), 119-128. magiran.com/p1980935
علیرضا خان احمدی، قدرت الله رحیمی میانجی، محمدحسین مرادی شهر بابک، سید حسن حافظیان، محمدباقر زندی باغچه مریم، پویش ژنومی نشانه های انتخاب در اسب نژاد کرد. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(4): 119-128. magiran.com/p1980935
Ali Reza Khanahmadi , Ghodrat Rahimimianji, Mohammad Hossein Moradi Shahr Babak, Seyyed Hassan Hafezian, Mohammad Bagher Zandi, Genomic Scan of Selective Signature in Kurd Horse, Journal of Animal Environment, 2018; 10(4): 119-128. magiran.com/p1980935
علیرضا خان احمدی، قدرت الله رحیمی میانجی، محمدحسین مرادی شهر بابک، سید حسن حافظیان، محمدباقر زندی باغچه مریم، "پویش ژنومی نشانه های انتخاب در اسب نژاد کرد"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 4 (1397): 119-128. magiran.com/p1980935
Ali Reza Khanahmadi , Ghodrat Rahimimianji, Mohammad Hossein Moradi Shahr Babak, Seyyed Hassan Hafezian, Mohammad Bagher Zandi, "Genomic Scan of Selective Signature in Kurd Horse", Journal of Animal Environment 10, no.4 (2018): 119-128. magiran.com/p1980935
علیرضا خان احمدی، قدرت الله رحیمی میانجی، محمدحسین مرادی شهر بابک، سید حسن حافظیان، محمدباقر زندی باغچه مریم، (1397). 'پویش ژنومی نشانه های انتخاب در اسب نژاد کرد'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(4)، صص.119-128. magiran.com/p1980935
Ali Reza Khanahmadi , Ghodrat Rahimimianji, Mohammad Hossein Moradi Shahr Babak, Seyyed Hassan Hafezian, Mohammad Bagher Zandi, (2018). 'Genomic Scan of Selective Signature in Kurd Horse', Journal of Animal Environment, 10(4), pp.119-128. magiran.com/p1980935
علیرضا خان احمدی؛ قدرت الله رحیمی میانجی؛ محمدحسین مرادی شهر بابک؛ سید حسن حافظیان؛ محمدباقر زندی باغچه مریم. "پویش ژنومی نشانه های انتخاب در اسب نژاد کرد". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،4 ، 1397، 119-128. magiran.com/p1980935
Ali Reza Khanahmadi ; Ghodrat Rahimimianji; Mohammad Hossein Moradi Shahr Babak; Seyyed Hassan Hafezian; Mohammad Bagher Zandi. "Genomic Scan of Selective Signature in Kurd Horse", Journal of Animal Environment, 10, 4, 2018, 119-128. magiran.com/p1980935
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال