ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیومرث علی رمجی، سیما برزگر، مهدی محمد علیخانی، سلطنت نجار لشگری، رقیه محمودی، (1397). تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانولا در جیره غذایی بر رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) پرواری، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(4)، 263-268. magiran.com/p1980952
Keyomars Ali Ramaji, Sima Barzegar, Mehdi Mohammad Alikhani, Saltanat Najjar Lashgari , Roghaye Mahmodi, (2018). Effect of different levels of Fish oil and Canola oil on diet on growth, survival and body Chemical Composition of Fattening Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Animal Environment, 10(4), 263-268. magiran.com/p1980952
کیومرث علی رمجی، سیما برزگر، مهدی محمد علیخانی، سلطنت نجار لشگری، رقیه محمودی، تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانولا در جیره غذایی بر رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) پرواری. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(4): 263-268. magiran.com/p1980952
Keyomars Ali Ramaji, Sima Barzegar, Mehdi Mohammad Alikhani, Saltanat Najjar Lashgari , Roghaye Mahmodi, Effect of different levels of Fish oil and Canola oil on diet on growth, survival and body Chemical Composition of Fattening Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Animal Environment, 2018; 10(4): 263-268. magiran.com/p1980952
کیومرث علی رمجی، سیما برزگر، مهدی محمد علیخانی، سلطنت نجار لشگری، رقیه محمودی، "تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانولا در جیره غذایی بر رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) پرواری"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 4 (1397): 263-268. magiran.com/p1980952
Keyomars Ali Ramaji, Sima Barzegar, Mehdi Mohammad Alikhani, Saltanat Najjar Lashgari , Roghaye Mahmodi, "Effect of different levels of Fish oil and Canola oil on diet on growth, survival and body Chemical Composition of Fattening Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Animal Environment 10, no.4 (2018): 263-268. magiran.com/p1980952
کیومرث علی رمجی، سیما برزگر، مهدی محمد علیخانی، سلطنت نجار لشگری، رقیه محمودی، (1397). 'تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانولا در جیره غذایی بر رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) پرواری'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(4)، صص.263-268. magiran.com/p1980952
Keyomars Ali Ramaji, Sima Barzegar, Mehdi Mohammad Alikhani, Saltanat Najjar Lashgari , Roghaye Mahmodi, (2018). 'Effect of different levels of Fish oil and Canola oil on diet on growth, survival and body Chemical Composition of Fattening Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)', Journal of Animal Environment, 10(4), pp.263-268. magiran.com/p1980952
کیومرث علی رمجی؛ سیما برزگر؛ مهدی محمد علیخانی؛ سلطنت نجار لشگری؛ رقیه محمودی. "تاثیر سطوح مختلف روغن ماهی و روغن کانولا در جیره غذایی بر رشد، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) پرواری". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،4 ، 1397، 263-268. magiran.com/p1980952
Keyomars Ali Ramaji; Sima Barzegar; Mehdi Mohammad Alikhani; Saltanat Najjar Lashgari ; Roghaye Mahmodi. "Effect of different levels of Fish oil and Canola oil on diet on growth, survival and body Chemical Composition of Fattening Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Animal Environment, 10, 4, 2018, 263-268. magiran.com/p1980952
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال