ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد کمالی زاده، (1397). هم سرشتی و هم سرنوشتی آزادی و سرمایه داری در اندیشه فرید زکریا نقد کتاب آینده آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 18(58)، 355-374. magiran.com/p1981112
Mohammad kamalizadeh, (2018). The uniqueness of the nature and the fate of freedom and capitalism in the thought of Fareed Zakaria (Review of the book: “The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad”), Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 18(58), 355-374. magiran.com/p1981112
محمد کمالی زاده، هم سرشتی و هم سرنوشتی آزادی و سرمایه داری در اندیشه فرید زکریا نقد کتاب آینده آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی. پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 1397؛ 18(58): 355-374. magiran.com/p1981112
Mohammad kamalizadeh, The uniqueness of the nature and the fate of freedom and capitalism in the thought of Fareed Zakaria (Review of the book: “The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad”), Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 2018; 18(58): 355-374. magiran.com/p1981112
محمد کمالی زاده، "هم سرشتی و هم سرنوشتی آزادی و سرمایه داری در اندیشه فرید زکریا نقد کتاب آینده آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی"، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 18، شماره 58 (1397): 355-374. magiran.com/p1981112
Mohammad kamalizadeh, "The uniqueness of the nature and the fate of freedom and capitalism in the thought of Fareed Zakaria (Review of the book: “The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad”)", Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences 18, no.58 (2018): 355-374. magiran.com/p1981112
محمد کمالی زاده، (1397). 'هم سرشتی و هم سرنوشتی آزادی و سرمایه داری در اندیشه فرید زکریا نقد کتاب آینده آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی'، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 18(58)، صص.355-374. magiran.com/p1981112
Mohammad kamalizadeh, (2018). 'The uniqueness of the nature and the fate of freedom and capitalism in the thought of Fareed Zakaria (Review of the book: “The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad”)', Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 18(58), pp.355-374. magiran.com/p1981112
محمد کمالی زاده. "هم سرشتی و هم سرنوشتی آزادی و سرمایه داری در اندیشه فرید زکریا نقد کتاب آینده آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی". پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 18 ،58 ، 1397، 355-374. magiran.com/p1981112
Mohammad kamalizadeh. "The uniqueness of the nature and the fate of freedom and capitalism in the thought of Fareed Zakaria (Review of the book: “The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad”)", Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 18, 58, 2018, 355-374. magiran.com/p1981112
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال