ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر ذاکری، مهسا شمس الهی، علیرضا غفار ی مقدم، میرسامان پیشوایی، (1398). الگوی تصمیم گیری توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه با توجه به سازوکارها و بازیگران خارجی متنوع، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 11(1)، 33-50. magiran.com/p1981147
Amir Zakery , Mahsa Shamsollahi Shamsollahi, Alireza Ghafarimoghadam, Mir Saman Pishvaee, (2019). A Decision-making Pattern for University-industry Collaboration Considering the Diversity in Mechanisms and External Players, Journal of Science & Technology Policy, 11(1), 33-50. magiran.com/p1981147
امیر ذاکری، مهسا شمس الهی، علیرضا غفار ی مقدم، میرسامان پیشوایی، الگوی تصمیم گیری توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه با توجه به سازوکارها و بازیگران خارجی متنوع. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1398؛ 11(1): 33-50. magiran.com/p1981147
Amir Zakery , Mahsa Shamsollahi Shamsollahi, Alireza Ghafarimoghadam, Mir Saman Pishvaee, A Decision-making Pattern for University-industry Collaboration Considering the Diversity in Mechanisms and External Players, Journal of Science & Technology Policy, 2019; 11(1): 33-50. magiran.com/p1981147
امیر ذاکری، مهسا شمس الهی، علیرضا غفار ی مقدم، میرسامان پیشوایی، "الگوی تصمیم گیری توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه با توجه به سازوکارها و بازیگران خارجی متنوع"، فصلنامه سیاست علم و فناوری 11، شماره 1 (1398): 33-50. magiran.com/p1981147
Amir Zakery , Mahsa Shamsollahi Shamsollahi, Alireza Ghafarimoghadam, Mir Saman Pishvaee, "A Decision-making Pattern for University-industry Collaboration Considering the Diversity in Mechanisms and External Players", Journal of Science & Technology Policy 11, no.1 (2019): 33-50. magiran.com/p1981147
امیر ذاکری، مهسا شمس الهی، علیرضا غفار ی مقدم، میرسامان پیشوایی، (1398). 'الگوی تصمیم گیری توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه با توجه به سازوکارها و بازیگران خارجی متنوع'، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 11(1)، صص.33-50. magiran.com/p1981147
Amir Zakery , Mahsa Shamsollahi Shamsollahi, Alireza Ghafarimoghadam, Mir Saman Pishvaee, (2019). 'A Decision-making Pattern for University-industry Collaboration Considering the Diversity in Mechanisms and External Players', Journal of Science & Technology Policy, 11(1), pp.33-50. magiran.com/p1981147
امیر ذاکری؛ مهسا شمس الهی؛ علیرضا غفار ی مقدم؛ میرسامان پیشوایی. "الگوی تصمیم گیری توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه با توجه به سازوکارها و بازیگران خارجی متنوع". فصلنامه سیاست علم و فناوری، 11 ،1 ، 1398، 33-50. magiran.com/p1981147
Amir Zakery ; Mahsa Shamsollahi Shamsollahi; Alireza Ghafarimoghadam; Mir Saman Pishvaee. "A Decision-making Pattern for University-industry Collaboration Considering the Diversity in Mechanisms and External Players", Journal of Science & Technology Policy, 11, 1, 2019, 33-50. magiran.com/p1981147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال