ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور دیانتی، محسن تقدسی، بهناز مهدوی نژاد، (1398). بررسی تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندروم عروق کرونر در دوره پس از ترخیص از بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1396، مجله فیض، 23(2)، 201-208. magiran.com/p1981183
Mansor Dianati, Mohsen Taghadosi, ‌Behnaz Mahdavinejad, (2019). Medication adherence rate and related factors in patients with acute coronary syndrome after discharge from Shahid Beheshti Hospital in Kashan during 2017-2018, Feyz, 23(2), 201-208. magiran.com/p1981183
منصور دیانتی، محسن تقدسی، بهناز مهدوی نژاد، بررسی تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندروم عروق کرونر در دوره پس از ترخیص از بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1396. مجله فیض، 1398؛ 23(2): 201-208. magiran.com/p1981183
Mansor Dianati, Mohsen Taghadosi, ‌Behnaz Mahdavinejad, Medication adherence rate and related factors in patients with acute coronary syndrome after discharge from Shahid Beheshti Hospital in Kashan during 2017-2018, Feyz, 2019; 23(2): 201-208. magiran.com/p1981183
منصور دیانتی، محسن تقدسی، بهناز مهدوی نژاد، "بررسی تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندروم عروق کرونر در دوره پس از ترخیص از بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1396"، مجله فیض 23، شماره 2 (1398): 201-208. magiran.com/p1981183
Mansor Dianati, Mohsen Taghadosi, ‌Behnaz Mahdavinejad, "Medication adherence rate and related factors in patients with acute coronary syndrome after discharge from Shahid Beheshti Hospital in Kashan during 2017-2018", Feyz 23, no.2 (2019): 201-208. magiran.com/p1981183
منصور دیانتی، محسن تقدسی، بهناز مهدوی نژاد، (1398). 'بررسی تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندروم عروق کرونر در دوره پس از ترخیص از بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1396'، مجله فیض، 23(2)، صص.201-208. magiran.com/p1981183
Mansor Dianati, Mohsen Taghadosi, ‌Behnaz Mahdavinejad, (2019). 'Medication adherence rate and related factors in patients with acute coronary syndrome after discharge from Shahid Beheshti Hospital in Kashan during 2017-2018', Feyz, 23(2), pp.201-208. magiran.com/p1981183
منصور دیانتی؛ محسن تقدسی؛ بهناز مهدوی نژاد. "بررسی تبعیت دارویی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سندروم عروق کرونر در دوره پس از ترخیص از بیمارستان بهشتی کاشان در سال 1396". مجله فیض، 23 ،2 ، 1398، 201-208. magiran.com/p1981183
Mansor Dianati; Mohsen Taghadosi; ‌Behnaz Mahdavinejad. "Medication adherence rate and related factors in patients with acute coronary syndrome after discharge from Shahid Beheshti Hospital in Kashan during 2017-2018", Feyz, 23, 2, 2019, 201-208. magiran.com/p1981183
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال