ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی آقاجانی، مهدی عباس تبار، علیرضا خلیلیان، ایمان حقانی، پویا جنتی، محمد ابراهیمی ساروی، (1398). مقایسه خاصیت ضدعفونی کنندگی هیپوکلریت سدیم، دکونکس، آویشن و آرتیمزیاروی سطح دنچر هایکامل رزین آکریلی: مطالعه آزمایشگاهی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(173)، 22-32. magiran.com/p1981201
Ali Aghajani, Mahdi Abastabar, Alireza Khalilian, Iman Haghani, Pooya Jannati, Mohammad Ebrahimisaravi, (2019). Comparing the Antifungal Effect of Sodium Hypochlorite, Deconex, Zataria multiflora, and Artemisia aucheri on the Surface of Acrylic Resin Dentures: An Experimental Study, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(173), 22-32. magiran.com/p1981201
علی آقاجانی، مهدی عباس تبار، علیرضا خلیلیان، ایمان حقانی، پویا جنتی، محمد ابراهیمی ساروی، مقایسه خاصیت ضدعفونی کنندگی هیپوکلریت سدیم، دکونکس، آویشن و آرتیمزیاروی سطح دنچر هایکامل رزین آکریلی: مطالعه آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(173): 22-32. magiran.com/p1981201
Ali Aghajani, Mahdi Abastabar, Alireza Khalilian, Iman Haghani, Pooya Jannati, Mohammad Ebrahimisaravi, Comparing the Antifungal Effect of Sodium Hypochlorite, Deconex, Zataria multiflora, and Artemisia aucheri on the Surface of Acrylic Resin Dentures: An Experimental Study, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(173): 22-32. magiran.com/p1981201
علی آقاجانی، مهدی عباس تبار، علیرضا خلیلیان، ایمان حقانی، پویا جنتی، محمد ابراهیمی ساروی، "مقایسه خاصیت ضدعفونی کنندگی هیپوکلریت سدیم، دکونکس، آویشن و آرتیمزیاروی سطح دنچر هایکامل رزین آکریلی: مطالعه آزمایشگاهی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 173 (1398): 22-32. magiran.com/p1981201
Ali Aghajani, Mahdi Abastabar, Alireza Khalilian, Iman Haghani, Pooya Jannati, Mohammad Ebrahimisaravi, "Comparing the Antifungal Effect of Sodium Hypochlorite, Deconex, Zataria multiflora, and Artemisia aucheri on the Surface of Acrylic Resin Dentures: An Experimental Study", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.173 (2019): 22-32. magiran.com/p1981201
علی آقاجانی، مهدی عباس تبار، علیرضا خلیلیان، ایمان حقانی، پویا جنتی، محمد ابراهیمی ساروی، (1398). 'مقایسه خاصیت ضدعفونی کنندگی هیپوکلریت سدیم، دکونکس، آویشن و آرتیمزیاروی سطح دنچر هایکامل رزین آکریلی: مطالعه آزمایشگاهی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(173)، صص.22-32. magiran.com/p1981201
Ali Aghajani, Mahdi Abastabar, Alireza Khalilian, Iman Haghani, Pooya Jannati, Mohammad Ebrahimisaravi, (2019). 'Comparing the Antifungal Effect of Sodium Hypochlorite, Deconex, Zataria multiflora, and Artemisia aucheri on the Surface of Acrylic Resin Dentures: An Experimental Study', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(173), pp.22-32. magiran.com/p1981201
علی آقاجانی؛ مهدی عباس تبار؛ علیرضا خلیلیان؛ ایمان حقانی؛ پویا جنتی؛ محمد ابراهیمی ساروی. "مقایسه خاصیت ضدعفونی کنندگی هیپوکلریت سدیم، دکونکس، آویشن و آرتیمزیاروی سطح دنچر هایکامل رزین آکریلی: مطالعه آزمایشگاهی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،173 ، 1398، 22-32. magiran.com/p1981201
Ali Aghajani; Mahdi Abastabar; Alireza Khalilian; Iman Haghani; Pooya Jannati; Mohammad Ebrahimisaravi. "Comparing the Antifungal Effect of Sodium Hypochlorite, Deconex, Zataria multiflora, and Artemisia aucheri on the Surface of Acrylic Resin Dentures: An Experimental Study", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 173, 2019, 22-32. magiran.com/p1981201
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال