ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا هاشمی، رمضان علی عطایی، غلام حسین علی شیری، مهدی قربان علی زادگان، مصطفی مهابادی، علی نجفی، (1398). تشخیص مولکولی اتیولوژی باکتریایی بیماری آرتریت روماتوئید، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(173)، 33-39. magiran.com/p1981202
Reza Hashemi, Ramezan Ali Ataee, Gholam Hossein Alishiri, Mahdi Ghorbanalizadegan, Mostafa Mahabadi, Ali Najafi, (2019). Molecular Detection of Bacterial Etiology of Rheumatoid Arthritis, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(173), 33-39. magiran.com/p1981202
رضا هاشمی، رمضان علی عطایی، غلام حسین علی شیری، مهدی قربان علی زادگان، مصطفی مهابادی، علی نجفی، تشخیص مولکولی اتیولوژی باکتریایی بیماری آرتریت روماتوئید. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(173): 33-39. magiran.com/p1981202
Reza Hashemi, Ramezan Ali Ataee, Gholam Hossein Alishiri, Mahdi Ghorbanalizadegan, Mostafa Mahabadi, Ali Najafi, Molecular Detection of Bacterial Etiology of Rheumatoid Arthritis, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(173): 33-39. magiran.com/p1981202
رضا هاشمی، رمضان علی عطایی، غلام حسین علی شیری، مهدی قربان علی زادگان، مصطفی مهابادی، علی نجفی، "تشخیص مولکولی اتیولوژی باکتریایی بیماری آرتریت روماتوئید"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 173 (1398): 33-39. magiran.com/p1981202
Reza Hashemi, Ramezan Ali Ataee, Gholam Hossein Alishiri, Mahdi Ghorbanalizadegan, Mostafa Mahabadi, Ali Najafi, "Molecular Detection of Bacterial Etiology of Rheumatoid Arthritis", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.173 (2019): 33-39. magiran.com/p1981202
رضا هاشمی، رمضان علی عطایی، غلام حسین علی شیری، مهدی قربان علی زادگان، مصطفی مهابادی، علی نجفی، (1398). 'تشخیص مولکولی اتیولوژی باکتریایی بیماری آرتریت روماتوئید'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(173)، صص.33-39. magiran.com/p1981202
Reza Hashemi, Ramezan Ali Ataee, Gholam Hossein Alishiri, Mahdi Ghorbanalizadegan, Mostafa Mahabadi, Ali Najafi, (2019). 'Molecular Detection of Bacterial Etiology of Rheumatoid Arthritis', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(173), pp.33-39. magiran.com/p1981202
رضا هاشمی؛ رمضان علی عطایی؛ غلام حسین علی شیری؛ مهدی قربان علی زادگان؛ مصطفی مهابادی؛ علی نجفی. "تشخیص مولکولی اتیولوژی باکتریایی بیماری آرتریت روماتوئید". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،173 ، 1398، 33-39. magiran.com/p1981202
Reza Hashemi; Ramezan Ali Ataee; Gholam Hossein Alishiri; Mahdi Ghorbanalizadegan; Mostafa Mahabadi; Ali Najafi. "Molecular Detection of Bacterial Etiology of Rheumatoid Arthritis", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 173, 2019, 33-39. magiran.com/p1981202
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال