ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی قیوم زاده، علی اسدالهی امین، سیداحمد سیدعلی نقی، رضا قراخانلو، مینو محرز، (1398). اثر تمرین مقاومتی و مداخله سبک زندگی بر تعداد لنفوسیت های TCD4+ و ترکیب بدن بیماران مبتلا به عفونت اچ.آی.وی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(173)، 40-49. magiran.com/p1981203
Morteza Ghayomzadeh, Ali Asadollahi, Amin, Seyedahmad Seyedalinaghi, Reza Gharakhanlou, Minoo Mohraz, (2019). Effects of Resistance Training and Lifestyle Modification on TCD4+cell Count and Body Composition of HIV+ Patients, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(173), 40-49. magiran.com/p1981203
مرتضی قیوم زاده، علی اسدالهی امین، سیداحمد سیدعلی نقی، رضا قراخانلو، مینو محرز، اثر تمرین مقاومتی و مداخله سبک زندگی بر تعداد لنفوسیت های TCD4+ و ترکیب بدن بیماران مبتلا به عفونت اچ.آی.وی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1398؛ 29(173): 40-49. magiran.com/p1981203
Morteza Ghayomzadeh, Ali Asadollahi, Amin, Seyedahmad Seyedalinaghi, Reza Gharakhanlou, Minoo Mohraz, Effects of Resistance Training and Lifestyle Modification on TCD4+cell Count and Body Composition of HIV+ Patients, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 29(173): 40-49. magiran.com/p1981203
مرتضی قیوم زاده، علی اسدالهی امین، سیداحمد سیدعلی نقی، رضا قراخانلو، مینو محرز، "اثر تمرین مقاومتی و مداخله سبک زندگی بر تعداد لنفوسیت های TCD4+ و ترکیب بدن بیماران مبتلا به عفونت اچ.آی.وی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 29، شماره 173 (1398): 40-49. magiran.com/p1981203
Morteza Ghayomzadeh, Ali Asadollahi, Amin, Seyedahmad Seyedalinaghi, Reza Gharakhanlou, Minoo Mohraz, "Effects of Resistance Training and Lifestyle Modification on TCD4+cell Count and Body Composition of HIV+ Patients", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 29, no.173 (2019): 40-49. magiran.com/p1981203
مرتضی قیوم زاده، علی اسدالهی امین، سیداحمد سیدعلی نقی، رضا قراخانلو، مینو محرز، (1398). 'اثر تمرین مقاومتی و مداخله سبک زندگی بر تعداد لنفوسیت های TCD4+ و ترکیب بدن بیماران مبتلا به عفونت اچ.آی.وی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29(173)، صص.40-49. magiran.com/p1981203
Morteza Ghayomzadeh, Ali Asadollahi, Amin, Seyedahmad Seyedalinaghi, Reza Gharakhanlou, Minoo Mohraz, (2019). 'Effects of Resistance Training and Lifestyle Modification on TCD4+cell Count and Body Composition of HIV+ Patients', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29(173), pp.40-49. magiran.com/p1981203
مرتضی قیوم زاده؛ علی اسدالهی امین؛ سیداحمد سیدعلی نقی؛ رضا قراخانلو؛ مینو محرز. "اثر تمرین مقاومتی و مداخله سبک زندگی بر تعداد لنفوسیت های TCD4+ و ترکیب بدن بیماران مبتلا به عفونت اچ.آی.وی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 29 ،173 ، 1398، 40-49. magiran.com/p1981203
Morteza Ghayomzadeh; Ali Asadollahi; Amin; Seyedahmad Seyedalinaghi; Reza Gharakhanlou; Minoo Mohraz. "Effects of Resistance Training and Lifestyle Modification on TCD4+cell Count and Body Composition of HIV+ Patients", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 29, 173, 2019, 40-49. magiran.com/p1981203
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال