ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Maryam Motamedrad, Alireza Shokouhifar, Mina Hemmati, Maryam Moossavi, (2019). The regulatory effect of saffron stigma on the gene expression of the glucose metabolism key enzymes and stress proteins in streptozotocin-induced diabetic rats, Research in Pharmaceutical Sciences, 14(3), 255-262. magiran.com/p1981234
Maryam Motamedrad, Alireza Shokouhifar, Mina Hemmati, Maryam Moossavi, The regulatory effect of saffron stigma on the gene expression of the glucose metabolism key enzymes and stress proteins in streptozotocin-induced diabetic rats, Research in Pharmaceutical Sciences, 2019; 14(3): 255-262. magiran.com/p1981234
Maryam Motamedrad, Alireza Shokouhifar, Mina Hemmati, Maryam Moossavi, "The regulatory effect of saffron stigma on the gene expression of the glucose metabolism key enzymes and stress proteins in streptozotocin-induced diabetic rats", Research in Pharmaceutical Sciences 14, no.3 (2019): 255-262. magiran.com/p1981234
Maryam Motamedrad, Alireza Shokouhifar, Mina Hemmati, Maryam Moossavi, (2019). 'The regulatory effect of saffron stigma on the gene expression of the glucose metabolism key enzymes and stress proteins in streptozotocin-induced diabetic rats', Research in Pharmaceutical Sciences, 14(3), pp.255-262. magiran.com/p1981234
Maryam Motamedrad; Alireza Shokouhifar; Mina Hemmati; Maryam Moossavi. "The regulatory effect of saffron stigma on the gene expression of the glucose metabolism key enzymes and stress proteins in streptozotocin-induced diabetic rats", Research in Pharmaceutical Sciences, 14, 3, 2019, 255-262. magiran.com/p1981234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال