ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه وفادار، فاطمه شبیری، سیده زهرا معصومی، یونس محمدی، (1397). تاثیر آموزش تکنیک شیردهی بر وضعیت شیردهی در زنان نخست زا، مجله آموزش و سلامت جامعه، 6(1)، 11-15. magiran.com/p1981361
Atefeh Vafadar, Fatemeh Shobiri, Seyedeh Zahra Masoumi, Younes Mohammadi, (2019). Effect of Teaching Breastfeeding Technique on Breastfeeding Position in Primiparous Women, Journal of Education and Community Health, 6(1), 11-15. magiran.com/p1981361
عاطفه وفادار، فاطمه شبیری، سیده زهرا معصومی، یونس محمدی، تاثیر آموزش تکنیک شیردهی بر وضعیت شیردهی در زنان نخست زا. مجله آموزش و سلامت جامعه، 1397؛ 6(1): 11-15. magiran.com/p1981361
Atefeh Vafadar, Fatemeh Shobiri, Seyedeh Zahra Masoumi, Younes Mohammadi, Effect of Teaching Breastfeeding Technique on Breastfeeding Position in Primiparous Women, Journal of Education and Community Health, 2019; 6(1): 11-15. magiran.com/p1981361
عاطفه وفادار، فاطمه شبیری، سیده زهرا معصومی، یونس محمدی، "تاثیر آموزش تکنیک شیردهی بر وضعیت شیردهی در زنان نخست زا"، مجله آموزش و سلامت جامعه 6، شماره 1 (1397): 11-15. magiran.com/p1981361
Atefeh Vafadar, Fatemeh Shobiri, Seyedeh Zahra Masoumi, Younes Mohammadi, "Effect of Teaching Breastfeeding Technique on Breastfeeding Position in Primiparous Women", Journal of Education and Community Health 6, no.1 (2019): 11-15. magiran.com/p1981361
عاطفه وفادار، فاطمه شبیری، سیده زهرا معصومی، یونس محمدی، (1397). 'تاثیر آموزش تکنیک شیردهی بر وضعیت شیردهی در زنان نخست زا'، مجله آموزش و سلامت جامعه، 6(1)، صص.11-15. magiran.com/p1981361
Atefeh Vafadar, Fatemeh Shobiri, Seyedeh Zahra Masoumi, Younes Mohammadi, (2019). 'Effect of Teaching Breastfeeding Technique on Breastfeeding Position in Primiparous Women', Journal of Education and Community Health, 6(1), pp.11-15. magiran.com/p1981361
عاطفه وفادار؛ فاطمه شبیری؛ سیده زهرا معصومی؛ یونس محمدی. "تاثیر آموزش تکنیک شیردهی بر وضعیت شیردهی در زنان نخست زا". مجله آموزش و سلامت جامعه، 6 ،1 ، 1397، 11-15. magiran.com/p1981361
Atefeh Vafadar; Fatemeh Shobiri; Seyedeh Zahra Masoumi; Younes Mohammadi. "Effect of Teaching Breastfeeding Technique on Breastfeeding Position in Primiparous Women", Journal of Education and Community Health, 6, 1, 2019, 11-15. magiran.com/p1981361
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال