ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Daiana Schiavon, Daniela Novello Martini, Gabriela Brocco, J?lia Scherer Santos, Ana Paula Anzolin, Luciana Grazziotin Rossato Grando, Hamid Omidian, Charise Dallazem Bertol , (2019). Multifunctional Cosmetic Containing Blueberry and Tinosorb M®- Loaded Microparticles Improves Sunscreen Performance, Advanced Pharmaceutical Bulletin, 9(2), 241-248. magiran.com/p1981534
Daiana Schiavon, Daniela Novello Martini, Gabriela Brocco, J?lia Scherer Santos, Ana Paula Anzolin, Luciana Grazziotin Rossato Grando, Hamid Omidian, Charise Dallazem Bertol , Multifunctional Cosmetic Containing Blueberry and Tinosorb M®- Loaded Microparticles Improves Sunscreen Performance, Advanced Pharmaceutical Bulletin, 2019; 9(2): 241-248. magiran.com/p1981534
Daiana Schiavon, Daniela Novello Martini, Gabriela Brocco, J?lia Scherer Santos, Ana Paula Anzolin, Luciana Grazziotin Rossato Grando, Hamid Omidian, Charise Dallazem Bertol , "Multifunctional Cosmetic Containing Blueberry and Tinosorb M®- Loaded Microparticles Improves Sunscreen Performance", Advanced Pharmaceutical Bulletin 9, no.2 (2019): 241-248. magiran.com/p1981534
Daiana Schiavon, Daniela Novello Martini, Gabriela Brocco, J?lia Scherer Santos, Ana Paula Anzolin, Luciana Grazziotin Rossato Grando, Hamid Omidian, Charise Dallazem Bertol , (2019). 'Multifunctional Cosmetic Containing Blueberry and Tinosorb M®- Loaded Microparticles Improves Sunscreen Performance', Advanced Pharmaceutical Bulletin, 9(2), pp.241-248. magiran.com/p1981534
Daiana Schiavon; Daniela Novello Martini; Gabriela Brocco; J?lia Scherer Santos; Ana Paula Anzolin; Luciana Grazziotin Rossato Grando; Hamid Omidian; Charise Dallazem Bertol . "Multifunctional Cosmetic Containing Blueberry and Tinosorb M®- Loaded Microparticles Improves Sunscreen Performance", Advanced Pharmaceutical Bulletin, 9, 2, 2019, 241-248. magiran.com/p1981534
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال