ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Suryaprakash Reddy Chappidi, Eranti Bhargav , Venkataranganna Marikunte, Haranath Chinthaginjala, Mallela Vijaya Jyothi, Muralidhar Pisay, Mounika Jutur, Mujahid Shaik Mahammad, Mrunalini Poura, Sailaja Yadav, Moinuddin Syed, (2019). A Cost Effective (QbD) Approach in the Development and Optimization of Rosiglitazone Maleate Mucoadhesive Extended Release Tablets – In Vitro and Ex Vivo, Advanced Pharmaceutical Bulletin, 9(2), 281-288. magiran.com/p1981549
Suryaprakash Reddy Chappidi, Eranti Bhargav , Venkataranganna Marikunte, Haranath Chinthaginjala, Mallela Vijaya Jyothi, Muralidhar Pisay, Mounika Jutur, Mujahid Shaik Mahammad, Mrunalini Poura, Sailaja Yadav, Moinuddin Syed, A Cost Effective (QbD) Approach in the Development and Optimization of Rosiglitazone Maleate Mucoadhesive Extended Release Tablets – In Vitro and Ex Vivo, Advanced Pharmaceutical Bulletin, 2019; 9(2): 281-288. magiran.com/p1981549
Suryaprakash Reddy Chappidi, Eranti Bhargav , Venkataranganna Marikunte, Haranath Chinthaginjala, Mallela Vijaya Jyothi, Muralidhar Pisay, Mounika Jutur, Mujahid Shaik Mahammad, Mrunalini Poura, Sailaja Yadav, Moinuddin Syed, "A Cost Effective (QbD) Approach in the Development and Optimization of Rosiglitazone Maleate Mucoadhesive Extended Release Tablets – In Vitro and Ex Vivo", Advanced Pharmaceutical Bulletin 9, no.2 (2019): 281-288. magiran.com/p1981549
Suryaprakash Reddy Chappidi, Eranti Bhargav , Venkataranganna Marikunte, Haranath Chinthaginjala, Mallela Vijaya Jyothi, Muralidhar Pisay, Mounika Jutur, Mujahid Shaik Mahammad, Mrunalini Poura, Sailaja Yadav, Moinuddin Syed, (2019). 'A Cost Effective (QbD) Approach in the Development and Optimization of Rosiglitazone Maleate Mucoadhesive Extended Release Tablets – In Vitro and Ex Vivo', Advanced Pharmaceutical Bulletin, 9(2), pp.281-288. magiran.com/p1981549
Suryaprakash Reddy Chappidi; Eranti Bhargav ; Venkataranganna Marikunte; Haranath Chinthaginjala; Mallela Vijaya Jyothi; Muralidhar Pisay; Mounika Jutur; Mujahid Shaik Mahammad; Mrunalini Poura; Sailaja Yadav; Moinuddin Syed. "A Cost Effective (QbD) Approach in the Development and Optimization of Rosiglitazone Maleate Mucoadhesive Extended Release Tablets – In Vitro and Ex Vivo", Advanced Pharmaceutical Bulletin, 9, 2, 2019, 281-288. magiran.com/p1981549
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال