ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره افتخار، لیلا پورعلی، سودابه درویش، الناز آیتی، آرمین برهان، زهرا لطفی، (1398). گزارش یک مورد نادر لیپوم ولو در یک دختر نوجوان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(2)، 84-89. magiran.com/p1981744
Tahereh Eftekhar, Leila Pourali, Soudabeh Darvish, Elnaz Ayati, Armin Borhan, Zahra Lotfi, (2019). Report of a rare case of vulvar lipoma in an adolescent girl, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(2), 84-89. magiran.com/p1981744
طاهره افتخار، لیلا پورعلی، سودابه درویش، الناز آیتی، آرمین برهان، زهرا لطفی، گزارش یک مورد نادر لیپوم ولو در یک دختر نوجوان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1398؛ 24(2): 84-89. magiran.com/p1981744
Tahereh Eftekhar, Leila Pourali, Soudabeh Darvish, Elnaz Ayati, Armin Borhan, Zahra Lotfi, Report of a rare case of vulvar lipoma in an adolescent girl, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2019; 24(2): 84-89. magiran.com/p1981744
طاهره افتخار، لیلا پورعلی، سودابه درویش، الناز آیتی، آرمین برهان، زهرا لطفی، "گزارش یک مورد نادر لیپوم ولو در یک دختر نوجوان"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 24، شماره 2 (1398): 84-89. magiran.com/p1981744
Tahereh Eftekhar, Leila Pourali, Soudabeh Darvish, Elnaz Ayati, Armin Borhan, Zahra Lotfi, "Report of a rare case of vulvar lipoma in an adolescent girl", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 24, no.2 (2019): 84-89. magiran.com/p1981744
طاهره افتخار، لیلا پورعلی، سودابه درویش، الناز آیتی، آرمین برهان، زهرا لطفی، (1398). 'گزارش یک مورد نادر لیپوم ولو در یک دختر نوجوان'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(2)، صص.84-89. magiran.com/p1981744
Tahereh Eftekhar, Leila Pourali, Soudabeh Darvish, Elnaz Ayati, Armin Borhan, Zahra Lotfi, (2019). 'Report of a rare case of vulvar lipoma in an adolescent girl', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(2), pp.84-89. magiran.com/p1981744
طاهره افتخار؛ لیلا پورعلی؛ سودابه درویش؛ الناز آیتی؛ آرمین برهان؛ زهرا لطفی. "گزارش یک مورد نادر لیپوم ولو در یک دختر نوجوان". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24 ،2 ، 1398، 84-89. magiran.com/p1981744
Tahereh Eftekhar; Leila Pourali; Soudabeh Darvish; Elnaz Ayati; Armin Borhan; Zahra Lotfi. "Report of a rare case of vulvar lipoma in an adolescent girl", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24, 2, 2019, 84-89. magiran.com/p1981744
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال