ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه لالوها، فریده موحد، ونوس چگینی، حمیده پاکنیت، فهیمه تکلو، (1398). تاثیر شیاف پروژسترون واژینال در پیشگیری از زایمان زودرس، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(2)، 111-118. magiran.com/p1981747
Fatemeh Lalooha, Farideh Movahed, Venus Chegini, Hamideh Pakniat, Fahimeh Takaloo, (2019). The effect of vaginal progesterone suppository on prevention of preterm delivery, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(2), 111-118. magiran.com/p1981747
فاطمه لالوها، فریده موحد، ونوس چگینی، حمیده پاکنیت، فهیمه تکلو، تاثیر شیاف پروژسترون واژینال در پیشگیری از زایمان زودرس. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1398؛ 24(2): 111-118. magiran.com/p1981747
Fatemeh Lalooha, Farideh Movahed, Venus Chegini, Hamideh Pakniat, Fahimeh Takaloo, The effect of vaginal progesterone suppository on prevention of preterm delivery, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2019; 24(2): 111-118. magiran.com/p1981747
فاطمه لالوها، فریده موحد، ونوس چگینی، حمیده پاکنیت، فهیمه تکلو، "تاثیر شیاف پروژسترون واژینال در پیشگیری از زایمان زودرس"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 24، شماره 2 (1398): 111-118. magiran.com/p1981747
Fatemeh Lalooha, Farideh Movahed, Venus Chegini, Hamideh Pakniat, Fahimeh Takaloo, "The effect of vaginal progesterone suppository on prevention of preterm delivery", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 24, no.2 (2019): 111-118. magiran.com/p1981747
فاطمه لالوها، فریده موحد، ونوس چگینی، حمیده پاکنیت، فهیمه تکلو، (1398). 'تاثیر شیاف پروژسترون واژینال در پیشگیری از زایمان زودرس'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(2)، صص.111-118. magiran.com/p1981747
Fatemeh Lalooha, Farideh Movahed, Venus Chegini, Hamideh Pakniat, Fahimeh Takaloo, (2019). 'The effect of vaginal progesterone suppository on prevention of preterm delivery', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(2), pp.111-118. magiran.com/p1981747
فاطمه لالوها؛ فریده موحد؛ ونوس چگینی؛ حمیده پاکنیت؛ فهیمه تکلو. "تاثیر شیاف پروژسترون واژینال در پیشگیری از زایمان زودرس". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24 ،2 ، 1398، 111-118. magiran.com/p1981747
Fatemeh Lalooha; Farideh Movahed; Venus Chegini; Hamideh Pakniat; Fahimeh Takaloo. "The effect of vaginal progesterone suppository on prevention of preterm delivery", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24, 2, 2019, 111-118. magiran.com/p1981747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال