ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن بادینی، فرناز فروزان بروجنی، (1398). بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار، مجله تحقیقات حقوقی، 85، 35-60. magiran.com/p1981954
Hasan Badini , Farnaz Forouzan Boroojeni, (2019). Comparative Examination of Privileged Victim's Inexcusable Fault in Road and Work Accidents, Legal Research Quarterly, 85, 35-60. magiran.com/p1981954
حسن بادینی، فرناز فروزان بروجنی، بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار. مجله تحقیقات حقوقی، 1398؛ 85: 35-60. magiran.com/p1981954
Hasan Badini , Farnaz Forouzan Boroojeni, Comparative Examination of Privileged Victim's Inexcusable Fault in Road and Work Accidents, Legal Research Quarterly, 2019; 85: 35-60. magiran.com/p1981954
حسن بادینی، فرناز فروزان بروجنی، "بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار"، مجله تحقیقات حقوقی ،85 (1398): 35-60. magiran.com/p1981954
Hasan Badini , Farnaz Forouzan Boroojeni, "Comparative Examination of Privileged Victim's Inexcusable Fault in Road and Work Accidents", Legal Research Quarterly no. 85 (2019): 35-60. magiran.com/p1981954
حسن بادینی، فرناز فروزان بروجنی، (1398). 'بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار'، مجله تحقیقات حقوقی، 85، صص.35-60. magiran.com/p1981954
Hasan Badini , Farnaz Forouzan Boroojeni, (2019). 'Comparative Examination of Privileged Victim's Inexcusable Fault in Road and Work Accidents', Legal Research Quarterly, 85, pp.35-60. magiran.com/p1981954
حسن بادینی؛ فرناز فروزان بروجنی. "بررسی تطبیقی تقصیر نابخشودنی زیان دیدگان ممتاز در حوادث رانندگی و کار". مجله تحقیقات حقوقی، 85 ، 1398، 35-60. magiran.com/p1981954
Hasan Badini ; Farnaz Forouzan Boroojeni. "Comparative Examination of Privileged Victim's Inexcusable Fault in Road and Work Accidents", Legal Research Quarterly, 85, 2019, 35-60. magiran.com/p1981954
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال