ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز ابراهیمی صدرآبادی، میرمهدی سیداصفهانی، علی محمد کیمیاگری، (1397). ارائه مدل اقتصادسنجی برای برنامه ریزی سود شرکت های خودروساز با استفاده از مدیریت رضایت مشتری از خدمات پس از فروش (مطالعه موردی: خودروی لوگان شرکت پارس خودرو)، نشریه مهندسی صنایع، 52(2)، 139-148. magiran.com/p1982036
Mahnaz Ebrahimi Sadrabadi, Mir Mahdi Seyyed, Esfahani, Alimohammad Kimiagari , (2018). Provide an econometric model to plan the profits of automaker companies through customer satisfaction management, after sales services (Case study: Logan Pars Khodro), Journal of Industrial Engineering, 52(2), 139-148. magiran.com/p1982036
مهناز ابراهیمی صدرآبادی، میرمهدی سیداصفهانی، علی محمد کیمیاگری، ارائه مدل اقتصادسنجی برای برنامه ریزی سود شرکت های خودروساز با استفاده از مدیریت رضایت مشتری از خدمات پس از فروش (مطالعه موردی: خودروی لوگان شرکت پارس خودرو). نشریه مهندسی صنایع، 1397؛ 52(2): 139-148. magiran.com/p1982036
Mahnaz Ebrahimi Sadrabadi, Mir Mahdi Seyyed, Esfahani, Alimohammad Kimiagari , Provide an econometric model to plan the profits of automaker companies through customer satisfaction management, after sales services (Case study: Logan Pars Khodro), Journal of Industrial Engineering, 2018; 52(2): 139-148. magiran.com/p1982036
مهناز ابراهیمی صدرآبادی، میرمهدی سیداصفهانی، علی محمد کیمیاگری، "ارائه مدل اقتصادسنجی برای برنامه ریزی سود شرکت های خودروساز با استفاده از مدیریت رضایت مشتری از خدمات پس از فروش (مطالعه موردی: خودروی لوگان شرکت پارس خودرو)"، نشریه مهندسی صنایع 52، شماره 2 (1397): 139-148. magiran.com/p1982036
Mahnaz Ebrahimi Sadrabadi, Mir Mahdi Seyyed, Esfahani, Alimohammad Kimiagari , "Provide an econometric model to plan the profits of automaker companies through customer satisfaction management, after sales services (Case study: Logan Pars Khodro)", Journal of Industrial Engineering 52, no.2 (2018): 139-148. magiran.com/p1982036
مهناز ابراهیمی صدرآبادی، میرمهدی سیداصفهانی، علی محمد کیمیاگری، (1397). 'ارائه مدل اقتصادسنجی برای برنامه ریزی سود شرکت های خودروساز با استفاده از مدیریت رضایت مشتری از خدمات پس از فروش (مطالعه موردی: خودروی لوگان شرکت پارس خودرو)'، نشریه مهندسی صنایع، 52(2)، صص.139-148. magiran.com/p1982036
Mahnaz Ebrahimi Sadrabadi, Mir Mahdi Seyyed, Esfahani, Alimohammad Kimiagari , (2018). 'Provide an econometric model to plan the profits of automaker companies through customer satisfaction management, after sales services (Case study: Logan Pars Khodro)', Journal of Industrial Engineering, 52(2), pp.139-148. magiran.com/p1982036
مهناز ابراهیمی صدرآبادی؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ علی محمد کیمیاگری. "ارائه مدل اقتصادسنجی برای برنامه ریزی سود شرکت های خودروساز با استفاده از مدیریت رضایت مشتری از خدمات پس از فروش (مطالعه موردی: خودروی لوگان شرکت پارس خودرو)". نشریه مهندسی صنایع، 52 ،2 ، 1397، 139-148. magiran.com/p1982036
Mahnaz Ebrahimi Sadrabadi; Mir Mahdi Seyyed; Esfahani; Alimohammad Kimiagari . "Provide an econometric model to plan the profits of automaker companies through customer satisfaction management, after sales services (Case study: Logan Pars Khodro)", Journal of Industrial Engineering, 52, 2, 2018, 139-148. magiran.com/p1982036
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال