ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا خانلری، داود محمدی تبار، مهدی حاجی رضایی، (1397). سفارشی سازی سیستم تولید رنو با استفاده از روش های گروه اسمی، دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: یک شرکت خودروساز در ایران)، نشریه مهندسی صنایع، 52(2)، 207-222. magiran.com/p1982041
Abdolreza Khanlari, Davood Mohammadi Tabar , Mahdi Haji Rezaei, (2018). Customization of the Renault-Nissan production system by using a combination of NGT, DANP and VIKOR (Case study: An Iranian automaker), Journal of Industrial Engineering, 52(2), 207-222. magiran.com/p1982041
عبدالرضا خانلری، داود محمدی تبار، مهدی حاجی رضایی، سفارشی سازی سیستم تولید رنو با استفاده از روش های گروه اسمی، دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: یک شرکت خودروساز در ایران). نشریه مهندسی صنایع، 1397؛ 52(2): 207-222. magiran.com/p1982041
Abdolreza Khanlari, Davood Mohammadi Tabar , Mahdi Haji Rezaei, Customization of the Renault-Nissan production system by using a combination of NGT, DANP and VIKOR (Case study: An Iranian automaker), Journal of Industrial Engineering, 2018; 52(2): 207-222. magiran.com/p1982041
عبدالرضا خانلری، داود محمدی تبار، مهدی حاجی رضایی، "سفارشی سازی سیستم تولید رنو با استفاده از روش های گروه اسمی، دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: یک شرکت خودروساز در ایران)"، نشریه مهندسی صنایع 52، شماره 2 (1397): 207-222. magiran.com/p1982041
Abdolreza Khanlari, Davood Mohammadi Tabar , Mahdi Haji Rezaei, "Customization of the Renault-Nissan production system by using a combination of NGT, DANP and VIKOR (Case study: An Iranian automaker)", Journal of Industrial Engineering 52, no.2 (2018): 207-222. magiran.com/p1982041
عبدالرضا خانلری، داود محمدی تبار، مهدی حاجی رضایی، (1397). 'سفارشی سازی سیستم تولید رنو با استفاده از روش های گروه اسمی، دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: یک شرکت خودروساز در ایران)'، نشریه مهندسی صنایع، 52(2)، صص.207-222. magiran.com/p1982041
Abdolreza Khanlari, Davood Mohammadi Tabar , Mahdi Haji Rezaei, (2018). 'Customization of the Renault-Nissan production system by using a combination of NGT, DANP and VIKOR (Case study: An Iranian automaker)', Journal of Industrial Engineering, 52(2), pp.207-222. magiran.com/p1982041
عبدالرضا خانلری؛ داود محمدی تبار؛ مهدی حاجی رضایی. "سفارشی سازی سیستم تولید رنو با استفاده از روش های گروه اسمی، دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: یک شرکت خودروساز در ایران)". نشریه مهندسی صنایع، 52 ،2 ، 1397، 207-222. magiran.com/p1982041
Abdolreza Khanlari; Davood Mohammadi Tabar ; Mahdi Haji Rezaei. "Customization of the Renault-Nissan production system by using a combination of NGT, DANP and VIKOR (Case study: An Iranian automaker)", Journal of Industrial Engineering, 52, 2, 2018, 207-222. magiran.com/p1982041
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال