ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم رایگانی، داود پاک باز کتج، (1397). بررسی نقوش سفالینه های زرین فام و ظروف فلزی دوره سلجوقی و ایلخانی و بازتاب زندگی اجتماعی آن عصر، فصلنامه نگره، 13(47)، 28-45. magiran.com/p1982086
Ebrahim Raygani, Davood Pakbaz Kataj, (2018). Exploring the Designs of the Seljuk and Ilkhanid Luster Ceramics and Metal Containers and Reflecting the Social Life of That Era, Negareh journal, 13(47), 28-45. magiran.com/p1982086
ابراهیم رایگانی، داود پاک باز کتج، بررسی نقوش سفالینه های زرین فام و ظروف فلزی دوره سلجوقی و ایلخانی و بازتاب زندگی اجتماعی آن عصر. فصلنامه نگره، 1397؛ 13(47): 28-45. magiran.com/p1982086
Ebrahim Raygani, Davood Pakbaz Kataj, Exploring the Designs of the Seljuk and Ilkhanid Luster Ceramics and Metal Containers and Reflecting the Social Life of That Era, Negareh journal, 2018; 13(47): 28-45. magiran.com/p1982086
ابراهیم رایگانی، داود پاک باز کتج، "بررسی نقوش سفالینه های زرین فام و ظروف فلزی دوره سلجوقی و ایلخانی و بازتاب زندگی اجتماعی آن عصر"، فصلنامه نگره 13، شماره 47 (1397): 28-45. magiran.com/p1982086
Ebrahim Raygani, Davood Pakbaz Kataj, "Exploring the Designs of the Seljuk and Ilkhanid Luster Ceramics and Metal Containers and Reflecting the Social Life of That Era", Negareh journal 13, no.47 (2018): 28-45. magiran.com/p1982086
ابراهیم رایگانی، داود پاک باز کتج، (1397). 'بررسی نقوش سفالینه های زرین فام و ظروف فلزی دوره سلجوقی و ایلخانی و بازتاب زندگی اجتماعی آن عصر'، فصلنامه نگره، 13(47)، صص.28-45. magiran.com/p1982086
Ebrahim Raygani, Davood Pakbaz Kataj, (2018). 'Exploring the Designs of the Seljuk and Ilkhanid Luster Ceramics and Metal Containers and Reflecting the Social Life of That Era', Negareh journal, 13(47), pp.28-45. magiran.com/p1982086
ابراهیم رایگانی؛ داود پاک باز کتج. "بررسی نقوش سفالینه های زرین فام و ظروف فلزی دوره سلجوقی و ایلخانی و بازتاب زندگی اجتماعی آن عصر". فصلنامه نگره، 13 ،47 ، 1397، 28-45. magiran.com/p1982086
Ebrahim Raygani; Davood Pakbaz Kataj. "Exploring the Designs of the Seljuk and Ilkhanid Luster Ceramics and Metal Containers and Reflecting the Social Life of That Era", Negareh journal, 13, 47, 2018, 28-45. magiran.com/p1982086
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال