ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه عدالتی شکیب ، امیر غفوریان شاگردی، (1398). بررسی رابطه تجدید ارائه های صورت های مالی ناشی از مدیریت سود و مدیریت جریان نقد بااندازه موسسه حسابرسی، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3(12)، 59-78. magiran.com/p1982270
Samaneh edalati shakib , Amir ghafourian shagerdi, (2019). Studyrelation earnings management and cash flow management induced restatements accounting with audit the size of the audit institution, Journal of New research approaches in management and accounting, 3(12), 59-78. magiran.com/p1982270
سمانه عدالتی شکیب ، امیر غفوریان شاگردی، بررسی رابطه تجدید ارائه های صورت های مالی ناشی از مدیریت سود و مدیریت جریان نقد بااندازه موسسه حسابرسی. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 1398؛ 3(12): 59-78. magiran.com/p1982270
Samaneh edalati shakib , Amir ghafourian shagerdi, Studyrelation earnings management and cash flow management induced restatements accounting with audit the size of the audit institution, Journal of New research approaches in management and accounting, 2019; 3(12): 59-78. magiran.com/p1982270
سمانه عدالتی شکیب ، امیر غفوریان شاگردی، "بررسی رابطه تجدید ارائه های صورت های مالی ناشی از مدیریت سود و مدیریت جریان نقد بااندازه موسسه حسابرسی"، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری 3، شماره 12 (1398): 59-78. magiran.com/p1982270
Samaneh edalati shakib , Amir ghafourian shagerdi, "Studyrelation earnings management and cash flow management induced restatements accounting with audit the size of the audit institution", Journal of New research approaches in management and accounting 3, no.12 (2019): 59-78. magiran.com/p1982270
سمانه عدالتی شکیب ، امیر غفوریان شاگردی، (1398). 'بررسی رابطه تجدید ارائه های صورت های مالی ناشی از مدیریت سود و مدیریت جریان نقد بااندازه موسسه حسابرسی'، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3(12)، صص.59-78. magiran.com/p1982270
Samaneh edalati shakib , Amir ghafourian shagerdi, (2019). 'Studyrelation earnings management and cash flow management induced restatements accounting with audit the size of the audit institution', Journal of New research approaches in management and accounting, 3(12), pp.59-78. magiran.com/p1982270
سمانه عدالتی شکیب ؛ امیر غفوریان شاگردی. "بررسی رابطه تجدید ارائه های صورت های مالی ناشی از مدیریت سود و مدیریت جریان نقد بااندازه موسسه حسابرسی". فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3 ،12 ، 1398، 59-78. magiran.com/p1982270
Samaneh edalati shakib ; Amir ghafourian shagerdi. "Studyrelation earnings management and cash flow management induced restatements accounting with audit the size of the audit institution", Journal of New research approaches in management and accounting, 3, 12, 2019, 59-78. magiran.com/p1982270
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال