ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا شیرانی، مهران نوری، غلامرضا عسگری، (1397). بررسی تاثیر مکمل N-استیل سیستئین بر سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان نابارور: یک مرور سیستماتیک بر روی مطالعات کارآزمایی بالینی، مجله تعالی بالینی، 8(3)، 1-10. magiran.com/p1982452
Mahsa Shirani, Mehran Nouri, Gholamreza Askari, (2019). Effect of N-acetylcysteine supplementation on Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) in infertile women: A systematic review of clinical trials, Clinical Excellence, 8(3), 1-10. magiran.com/p1982452
مهسا شیرانی، مهران نوری، غلامرضا عسگری، بررسی تاثیر مکمل N-استیل سیستئین بر سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان نابارور: یک مرور سیستماتیک بر روی مطالعات کارآزمایی بالینی. مجله تعالی بالینی، 1397؛ 8(3): 1-10. magiran.com/p1982452
Mahsa Shirani, Mehran Nouri, Gholamreza Askari, Effect of N-acetylcysteine supplementation on Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) in infertile women: A systematic review of clinical trials, Clinical Excellence, 2019; 8(3): 1-10. magiran.com/p1982452
مهسا شیرانی، مهران نوری، غلامرضا عسگری، "بررسی تاثیر مکمل N-استیل سیستئین بر سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان نابارور: یک مرور سیستماتیک بر روی مطالعات کارآزمایی بالینی"، مجله تعالی بالینی 8، شماره 3 (1397): 1-10. magiran.com/p1982452
Mahsa Shirani, Mehran Nouri, Gholamreza Askari, "Effect of N-acetylcysteine supplementation on Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) in infertile women: A systematic review of clinical trials", Clinical Excellence 8, no.3 (2019): 1-10. magiran.com/p1982452
مهسا شیرانی، مهران نوری، غلامرضا عسگری، (1397). 'بررسی تاثیر مکمل N-استیل سیستئین بر سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان نابارور: یک مرور سیستماتیک بر روی مطالعات کارآزمایی بالینی'، مجله تعالی بالینی، 8(3)، صص.1-10. magiran.com/p1982452
Mahsa Shirani, Mehran Nouri, Gholamreza Askari, (2019). 'Effect of N-acetylcysteine supplementation on Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) in infertile women: A systematic review of clinical trials', Clinical Excellence, 8(3), pp.1-10. magiran.com/p1982452
مهسا شیرانی؛ مهران نوری؛ غلامرضا عسگری. "بررسی تاثیر مکمل N-استیل سیستئین بر سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان نابارور: یک مرور سیستماتیک بر روی مطالعات کارآزمایی بالینی". مجله تعالی بالینی، 8 ،3 ، 1397، 1-10. magiran.com/p1982452
Mahsa Shirani; Mehran Nouri; Gholamreza Askari. "Effect of N-acetylcysteine supplementation on Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) in infertile women: A systematic review of clinical trials", Clinical Excellence, 8, 3, 2019, 1-10. magiran.com/p1982452
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال