ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ارمغان کاظمی نژاد، علی میرابی، لطف الله داوودی، محمدجعفر قهاری، قاسم رحمت پور رکنی، زهره حاج حیدری، (1397). مروری بر درمان های رایج و راهکارهای پیشگیرانه جهت درمان شپش سر، مجله تعالی بالینی، 8(3)، 22-31. magiran.com/p1982454
Armaghan Kazeminejad, Ali Mirabi, Lotfollah Davoodi, Mohammad Jafar Ghahari, Ghasem Rahmatpour Rokni, Zohreh Hajheydari, (2019). Review of Common Therapeutic Options and Preventive Managements for the Treatment of Pediculosis Capitis, Clinical Excellence, 8(3), 22-31. magiran.com/p1982454
ارمغان کاظمی نژاد، علی میرابی، لطف الله داوودی، محمدجعفر قهاری، قاسم رحمت پور رکنی، زهره حاج حیدری، مروری بر درمان های رایج و راهکارهای پیشگیرانه جهت درمان شپش سر. مجله تعالی بالینی، 1397؛ 8(3): 22-31. magiran.com/p1982454
Armaghan Kazeminejad, Ali Mirabi, Lotfollah Davoodi, Mohammad Jafar Ghahari, Ghasem Rahmatpour Rokni, Zohreh Hajheydari, Review of Common Therapeutic Options and Preventive Managements for the Treatment of Pediculosis Capitis, Clinical Excellence, 2019; 8(3): 22-31. magiran.com/p1982454
ارمغان کاظمی نژاد، علی میرابی، لطف الله داوودی، محمدجعفر قهاری، قاسم رحمت پور رکنی، زهره حاج حیدری، "مروری بر درمان های رایج و راهکارهای پیشگیرانه جهت درمان شپش سر"، مجله تعالی بالینی 8، شماره 3 (1397): 22-31. magiran.com/p1982454
Armaghan Kazeminejad, Ali Mirabi, Lotfollah Davoodi, Mohammad Jafar Ghahari, Ghasem Rahmatpour Rokni, Zohreh Hajheydari, "Review of Common Therapeutic Options and Preventive Managements for the Treatment of Pediculosis Capitis", Clinical Excellence 8, no.3 (2019): 22-31. magiran.com/p1982454
ارمغان کاظمی نژاد، علی میرابی، لطف الله داوودی، محمدجعفر قهاری، قاسم رحمت پور رکنی، زهره حاج حیدری، (1397). 'مروری بر درمان های رایج و راهکارهای پیشگیرانه جهت درمان شپش سر'، مجله تعالی بالینی، 8(3)، صص.22-31. magiran.com/p1982454
Armaghan Kazeminejad, Ali Mirabi, Lotfollah Davoodi, Mohammad Jafar Ghahari, Ghasem Rahmatpour Rokni, Zohreh Hajheydari, (2019). 'Review of Common Therapeutic Options and Preventive Managements for the Treatment of Pediculosis Capitis', Clinical Excellence, 8(3), pp.22-31. magiran.com/p1982454
ارمغان کاظمی نژاد؛ علی میرابی؛ لطف الله داوودی؛ محمدجعفر قهاری؛ قاسم رحمت پور رکنی؛ زهره حاج حیدری. "مروری بر درمان های رایج و راهکارهای پیشگیرانه جهت درمان شپش سر". مجله تعالی بالینی، 8 ،3 ، 1397، 22-31. magiran.com/p1982454
Armaghan Kazeminejad; Ali Mirabi; Lotfollah Davoodi; Mohammad Jafar Ghahari; Ghasem Rahmatpour Rokni; Zohreh Hajheydari. "Review of Common Therapeutic Options and Preventive Managements for the Treatment of Pediculosis Capitis", Clinical Excellence, 8, 3, 2019, 22-31. magiran.com/p1982454
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال