ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ح. سان ، (1398). یک ارزشیابی موقعیت تعدیل یافته برای وضعیت های ارتباط و فازی سازی آن، مجله سیستم های فازی ایران، 16(3)، 85-96. magiran.com/p1982544
X. H. Li, H. Sun , G. J. Xu, (2019). A modifi ed position value for communication situations and its fuzzi fication, Iranian journal of fuzzy systems, 16(3), 85-96. magiran.com/p1982544
ح. سان ، یک ارزشیابی موقعیت تعدیل یافته برای وضعیت های ارتباط و فازی سازی آن. مجله سیستم های فازی ایران، 1398؛ 16(3): 85-96. magiran.com/p1982544
X. H. Li, H. Sun , G. J. Xu, A modifi ed position value for communication situations and its fuzzi fication, Iranian journal of fuzzy systems, 2019; 16(3): 85-96. magiran.com/p1982544
ح. سان ، "یک ارزشیابی موقعیت تعدیل یافته برای وضعیت های ارتباط و فازی سازی آن"، مجله سیستم های فازی ایران 16، شماره 3 (1398): 85-96. magiran.com/p1982544
X. H. Li, H. Sun , G. J. Xu, "A modifi ed position value for communication situations and its fuzzi fication", Iranian journal of fuzzy systems 16, no.3 (2019): 85-96. magiran.com/p1982544
ح. سان ، (1398). 'یک ارزشیابی موقعیت تعدیل یافته برای وضعیت های ارتباط و فازی سازی آن'، مجله سیستم های فازی ایران، 16(3)، صص.85-96. magiran.com/p1982544
X. H. Li, H. Sun , G. J. Xu, (2019). 'A modifi ed position value for communication situations and its fuzzi fication', Iranian journal of fuzzy systems, 16(3), pp.85-96. magiran.com/p1982544
ح. سان . "یک ارزشیابی موقعیت تعدیل یافته برای وضعیت های ارتباط و فازی سازی آن". مجله سیستم های فازی ایران، 16 ،3 ، 1398، 85-96. magiran.com/p1982544
X. H. Li; H. Sun ; G. J. Xu. "A modifi ed position value for communication situations and its fuzzi fication", Iranian journal of fuzzy systems, 16, 3, 2019, 85-96. magiran.com/p1982544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال