ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اس. پی . وان ، جی. وای. دونگ، (1398). تصمیم گیری وابسته چندگانه با اعداد فازی شهودی مثلثی با روش بازی صفر-جمع، مجله سیستم های فازی ایران، 16(3)، 97-112. magiran.com/p1982545
J. Xu, J. Y. Dong, S. P. Wan , J. Gao, (2019). Multiple attribute decision making with triangular intuitionistic fuzzy numbers based on zero-sum game approach, Iranian journal of fuzzy systems, 16(3), 97-112. magiran.com/p1982545
اس. پی . وان ، جی. وای. دونگ، تصمیم گیری وابسته چندگانه با اعداد فازی شهودی مثلثی با روش بازی صفر-جمع. مجله سیستم های فازی ایران، 1398؛ 16(3): 97-112. magiran.com/p1982545
J. Xu, J. Y. Dong, S. P. Wan , J. Gao, Multiple attribute decision making with triangular intuitionistic fuzzy numbers based on zero-sum game approach, Iranian journal of fuzzy systems, 2019; 16(3): 97-112. magiran.com/p1982545
اس. پی . وان ، جی. وای. دونگ، "تصمیم گیری وابسته چندگانه با اعداد فازی شهودی مثلثی با روش بازی صفر-جمع"، مجله سیستم های فازی ایران 16، شماره 3 (1398): 97-112. magiran.com/p1982545
J. Xu, J. Y. Dong, S. P. Wan , J. Gao, "Multiple attribute decision making with triangular intuitionistic fuzzy numbers based on zero-sum game approach", Iranian journal of fuzzy systems 16, no.3 (2019): 97-112. magiran.com/p1982545
اس. پی . وان ، جی. وای. دونگ، (1398). 'تصمیم گیری وابسته چندگانه با اعداد فازی شهودی مثلثی با روش بازی صفر-جمع'، مجله سیستم های فازی ایران، 16(3)، صص.97-112. magiran.com/p1982545
J. Xu, J. Y. Dong, S. P. Wan , J. Gao, (2019). 'Multiple attribute decision making with triangular intuitionistic fuzzy numbers based on zero-sum game approach', Iranian journal of fuzzy systems, 16(3), pp.97-112. magiran.com/p1982545
اس. پی . وان ؛ جی. وای. دونگ. "تصمیم گیری وابسته چندگانه با اعداد فازی شهودی مثلثی با روش بازی صفر-جمع". مجله سیستم های فازی ایران، 16 ،3 ، 1398، 97-112. magiran.com/p1982545
J. Xu; J. Y. Dong; S. P. Wan ; J. Gao. "Multiple attribute decision making with triangular intuitionistic fuzzy numbers based on zero-sum game approach", Iranian journal of fuzzy systems, 16, 3, 2019, 97-112. magiran.com/p1982545
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال