ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ان. سینقال ، ای.پی. شارما، (1398). یک روش کارا برای بررسی قابل دسترس بودن از طریق معادلات دیفرانسیل فازی و بهینه سازی ذره ذره، مجله سیستم های فازی ایران، 16(3)، 161-173. magiran.com/p1982549
N. Singhal , S. P. Sharma, (2019). An efficient approach for availability analysis through fuzzy differential equations and particle swarm optimization, Iranian journal of fuzzy systems, 16(3), 161-173. magiran.com/p1982549
ان. سینقال ، ای.پی. شارما، یک روش کارا برای بررسی قابل دسترس بودن از طریق معادلات دیفرانسیل فازی و بهینه سازی ذره ذره. مجله سیستم های فازی ایران، 1398؛ 16(3): 161-173. magiran.com/p1982549
N. Singhal , S. P. Sharma, An efficient approach for availability analysis through fuzzy differential equations and particle swarm optimization, Iranian journal of fuzzy systems, 2019; 16(3): 161-173. magiran.com/p1982549
ان. سینقال ، ای.پی. شارما، "یک روش کارا برای بررسی قابل دسترس بودن از طریق معادلات دیفرانسیل فازی و بهینه سازی ذره ذره"، مجله سیستم های فازی ایران 16، شماره 3 (1398): 161-173. magiran.com/p1982549
N. Singhal , S. P. Sharma, "An efficient approach for availability analysis through fuzzy differential equations and particle swarm optimization", Iranian journal of fuzzy systems 16, no.3 (2019): 161-173. magiran.com/p1982549
ان. سینقال ، ای.پی. شارما، (1398). 'یک روش کارا برای بررسی قابل دسترس بودن از طریق معادلات دیفرانسیل فازی و بهینه سازی ذره ذره'، مجله سیستم های فازی ایران، 16(3)، صص.161-173. magiran.com/p1982549
N. Singhal , S. P. Sharma, (2019). 'An efficient approach for availability analysis through fuzzy differential equations and particle swarm optimization', Iranian journal of fuzzy systems, 16(3), pp.161-173. magiran.com/p1982549
ان. سینقال ؛ ای.پی. شارما. "یک روش کارا برای بررسی قابل دسترس بودن از طریق معادلات دیفرانسیل فازی و بهینه سازی ذره ذره". مجله سیستم های فازی ایران، 16 ،3 ، 1398، 161-173. magiran.com/p1982549
N. Singhal ; S. P. Sharma. "An efficient approach for availability analysis through fuzzy differential equations and particle swarm optimization", Iranian journal of fuzzy systems, 16, 3, 2019, 161-173. magiran.com/p1982549
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال