ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین یوسفی، علی محمدی، محمد حسین جهانگیر، (1398). ارزیابی وضعیت توسعه تفرج شهری با استفاده از ترکیب مدل های کوپراس و بوسیار (مطالعه موردی: منطقه چیتگر شهر تهران)، نشریه گردشگری شهری، 6(1)، 19-32. magiran.com/p1982598
Hossein Yousefi , Ali Mohammadi, Mohammad Hossein Jahangir, (2019). Assessment of Urban-recreation development status using combination of COPRAS and BOCR models (Case study: Chitgar district in Tehran city), journal of urban tourism, 6(1), 19-32. magiran.com/p1982598
حسین یوسفی، علی محمدی، محمد حسین جهانگیر، ارزیابی وضعیت توسعه تفرج شهری با استفاده از ترکیب مدل های کوپراس و بوسیار (مطالعه موردی: منطقه چیتگر شهر تهران). نشریه گردشگری شهری، 1398؛ 6(1): 19-32. magiran.com/p1982598
Hossein Yousefi , Ali Mohammadi, Mohammad Hossein Jahangir, Assessment of Urban-recreation development status using combination of COPRAS and BOCR models (Case study: Chitgar district in Tehran city), journal of urban tourism, 2019; 6(1): 19-32. magiran.com/p1982598
حسین یوسفی، علی محمدی، محمد حسین جهانگیر، "ارزیابی وضعیت توسعه تفرج شهری با استفاده از ترکیب مدل های کوپراس و بوسیار (مطالعه موردی: منطقه چیتگر شهر تهران)"، نشریه گردشگری شهری 6، شماره 1 (1398): 19-32. magiran.com/p1982598
Hossein Yousefi , Ali Mohammadi, Mohammad Hossein Jahangir, "Assessment of Urban-recreation development status using combination of COPRAS and BOCR models (Case study: Chitgar district in Tehran city)", journal of urban tourism 6, no.1 (2019): 19-32. magiran.com/p1982598
حسین یوسفی، علی محمدی، محمد حسین جهانگیر، (1398). 'ارزیابی وضعیت توسعه تفرج شهری با استفاده از ترکیب مدل های کوپراس و بوسیار (مطالعه موردی: منطقه چیتگر شهر تهران)'، نشریه گردشگری شهری، 6(1)، صص.19-32. magiran.com/p1982598
Hossein Yousefi , Ali Mohammadi, Mohammad Hossein Jahangir, (2019). 'Assessment of Urban-recreation development status using combination of COPRAS and BOCR models (Case study: Chitgar district in Tehran city)', journal of urban tourism, 6(1), pp.19-32. magiran.com/p1982598
حسین یوسفی؛ علی محمدی؛ محمد حسین جهانگیر. "ارزیابی وضعیت توسعه تفرج شهری با استفاده از ترکیب مدل های کوپراس و بوسیار (مطالعه موردی: منطقه چیتگر شهر تهران)". نشریه گردشگری شهری، 6 ،1 ، 1398، 19-32. magiran.com/p1982598
Hossein Yousefi ; Ali Mohammadi; Mohammad Hossein Jahangir. "Assessment of Urban-recreation development status using combination of COPRAS and BOCR models (Case study: Chitgar district in Tehran city)", journal of urban tourism, 6, 1, 2019, 19-32. magiran.com/p1982598
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال